Algemene Handelsvoorwaarden

Zakelijke klanten

  DEEL A: ACHTERGROND

  1. ONZE RELATIE MET U

  1.1 De Ebury Relatieovereenkomst (de ‘Overeenkomst’) omvat de voorwaarden die de relatie regelen tussen de persoon (bij de uitoefening van diens bedrijfsactiviteit of beroep) die wordt genoemd in het Inschrijvingsformulier (de ‘Klant’, ‘u’, ‘uw’) en Ebury Partners Belgium NV/ SA (‘Ebury’ ‘ons’, ‘wij’, ‘onze’), zoals van toepassing is op sommige van onze producten en diensten. Met dergelijke producten en diensten kunt u:
  1.1.1 geld laden op een betaalrekening;
  1.1.2 betalingen doen aan één of meer door u aangewezen Begunstigden; en
  1.1.3 valutatransacties aangaan (inclusief spot- en forward-transacties),
  gezamenlijk, de ‘Diensten’.
  De voorwaarden zoals uiteengezet in dit document (de ‘Voorwaarden’) zijn de enige Voorwaarden waaruit de Overeenkomst bestaat. Wij verstrekken u afzonderlijke voorwaarden voor eventuele diensten die buiten het toepassingsbereik van de Overeenkomst vallen.

  1.2 Wij adviseren u een kopie van alle documenten die samen de Overeenkomst vormen, te bewaren. Als u een kopie wilt hebben, kunt u contact met ons opnemen (met behulp van de gegevens in Clausule 12.1). Op onze website vindt u ook een kopie van de laatste versie van deze voorwaarden.

  1.3 Deze Voorwaarden zijn verdeeld in vier afzonderlijke delen:
  1.3.1 Deel A bevat de voorwaarden die onze relatie met u regelen;
  1.3.2 Deel B bevat de specifieke vaoorwaarden die uw Betaalrekening bij ons regelen (en eventuele Orders die u plaatst met behulp van die Betaalrekening);
  1.3.3 Deel C bevat de specifieke voorwaarden die de FX Diensten regelen die wij aanbieden, inclusief Spot- en Forward-contracten; en
  1.3.4 Deel D bevat algemene informatie en andere belangrijke voorwaarden die de Overeenkomst regelen.

  2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

  2.1 Waar de onderstaande woorden in deze Voorwaarden worden gebruikt met hoofdletters, hebben zij de volgende betekenis:
  2.1.1 ‘Geaffilieerde onderneming’ betekent, met betrekking tot een Partij, iedere onderneming die op het relevante tijdstip onder Zeggenschap staat van, Zeggenschap heeft over of onder gemeenschappelijke Zeggenschap staat van deze Partij.
  2.1.2 ‘Toepasselijk recht’ betekent iedere toepasselijke wet, statuut, verordening of wettelijk bindend voorschrift of bevel zoals geïnterpreteerd rekening houdend met regelgevingsbeleid, richtlijnen of industriële gedragscode, met betrekking tot een van de partijen of onderwerp in kwestie, inclusief (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (i) de WBI; (ii) Boek VII WER; (iii) de Belgische Wet ter voorkoming van het witwassen van geld 2017; en (iv) de Belgische en internationale financiële sanctieregelingen.
  2.1.3 ‘Inschrijvingsformulier’ betekent Deel 1 van het Inschrijvingsformulier, eventuele aanvullende voorwaarden en alle andere informatie die door u daarbij is ingediend.
  2.1.4 ‘Geautoriseerde partij’ betekent iedere natuurlijke persoon die door een bestuurder, partner of andere directeur ‘Geautoriseerde partij’ wordt genoemd in Deel 1 van het Inschrijvingsformulier.
  2.1.5 ‘Belgische Wet ter voorkoming van het witwassen van geld 2017’ betekent de Belgische Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  2.1.6 ‘Begunstigde’ betekent u of iedere derde betalingsbegunstigde die u opneemt in uw Order.
  2.1.7 ‘Rekening van de Begunstigde’ betekent de bankrekening waar u geld naartoe overmaakt.
  2.1.8 ‘Boek VII WER’ betekent bepalingen over betaaldiensten in Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht.
  2.1.9 ‘Bankwerkdag’ betekent een dag waarop banken geopend zijn voor algemene bankdiensten in alle rechtsgebieden die betrokken zijn bij de Transactie.
  2.1.10 ‘Vroegtijdige beëindiging’ betekent een omkering van een Transactie in omstandigheden zoals uiteengezet in Clausule 22 of anders volgens deze Overeenkomst.
  2.1.11 ‘Zeggenschap’ betekent het bezit, direct of indirect, van de bevoegdheid om vijftig (50%) of meer van de effecten te stemmen met gewoon stemrecht voor de verkiezing van bestuurders van een entiteit of de bevoegdheid om het management en het beleid van een Partij te leiden, direct of indirect, hetzij door eigendom van effecten, hetzij bij contract of anders.
  2.1.12 ‘Leveringsdatum’ betekent de Bankerkdag waarop wij geld overmaken naar de Rekening van de Begunstigde.
  2.1.13 ‘Betaalrekening’ betekent de betaalrekening die wij u leveren en die beheerd en gebruikt dient te worden in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  2.1.14 ‘Ebury Vertegenwoordiger’ betekent een van onze vertegenwoordigers waarmee u in contact kunt komen in verband met de Diensten.
  2.1.15 ‘Ingangsdatum’ betekent zoals uiteengezet in Clausule 4.1.
  2.1.16 ‘Geval van overmacht’ betekent een geval dat buiten de redelijke controle van een partij ligt, dat kan bestaan uit een handeling of nalatigheid van een overheid, regelgevende instantie of andere bevoegde autoriteit, terroristische activiteiten, of een onderbreking, storing of defect, of het niet functioneren van onze internet- en telefoonverbindingen of andere communicatiediensten.
  2.1.17 ‘Forward-contract’ betekent een valutacontract waarin wij overeenkomen dat wij op een specifieke datum of gespecificeerd databereik in de toekomst geld wisselen tegen een overeengekomen wisselkoers en op een overeengekomen tijd, wat dient om de betaling te faciliteren van identificeerbare goederen, diensten of directe investeringen.
  2.1.18 ‘Insolvent’ betekent als u een bedrijf, maatschap, commanditaire vennootschap of samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid bent, dat u (of een andere persoon) een stap zet (of dreigt te zetten) in verband met:
  (a) iedere staking of herschikking van betalingen door u, uitstel van betaling van een van uw schulden of uw ontbinding of reorganisatie (bij wijze van vrijwillig akkoord, akkoord met crediteuren of anders);
  (b) het doen van een schikking, compromis, toewijzing of regeling met een van uw crediteuren;
  (c) de benoeming van een beheerder in verband met u (inclusief, ter voorkoming van misverstanden, de indiening van een kennisgeving van de intentie om een beheerder te benoemen, of een verzoek dat wordt ingediend bij de rechtbank voor de benoeming van een beheerder in verband met u);
  (d) de benoeming van een curator in verband met u (inclusief de indiening van een verzoek tot liquidatie, het beleggen van een vergadering van leden of crediteuren met dit doel, of een besluit dat is aangenomen om een curator te benoemen in verband met u);
  (e) de benoeming van een bewindvoerder of een soortgelijke functionaris in verband met u of een van uw activa;
  (f) iedere gelijkaardige procedure in elk rechtsgebied; Voor België omvat dit specifiek de toepassing van de procedures volgens Titel V, Boek VII WER;
  (g) u bent niet in staat of u geeft toe niet bij machte te zijn uw schulden te kunnen betalen wanneer deze opeisbaar worden (of u wordt geacht of verklaard niet in staat te zijn uw schulden te betalen volgens de toepasselijke wet) of de waarde van activa is minder dan uw passiva (rekening houdend met voorwaardelijke en toekomstige passiva); of
  (h) u staakt de bedrijfsactiviteiten of dreigt deze te staken.
  2.1.19 ‘Limietorder’ betekent een order om geld te wisselen tegen een gespecificeerde wisselkoers en binnen een gespecificeerde tijdsperiode.
  2.1.20 ‘Verlies/Verliezen’ betekent alle marktverliezen in verband met wisselkoersschommelingen, schade, kosten, aansprakelijkheden, verliezen, claims, vonnissen, sancties, boetes, uitgaven (inclusief redelijke honoraria en kosten voor advocaten en accountants), kosten van onderzoek, bedragen betaald in vereffening, gerechtskosten en andere kosten van rechtszaken.
  2.1.21 ‘Margin’ betekent gelden (in elke valuta die wij kunnen specificeren) die wij u vragen ons te leveren als zekerheid voor het aangaan van een Forward-contract met u.
  2.1.22 ‘Margin Call’ betekent een verzoek door ons om een som die volgens ons noodzakelijk is om het bedrag van de Margin te handhaven ten opzichte van de waarde van de Aankoopvaluta.
  2.1.23 ‘Aangewezen rekening’ betekent de Ebury bankrekening die wij specificeren in de Betalingsbevestiging.
  2.1.24 ‘Online systeem’ betekent het elektronische platform en interface (door ons gehost) via welke u toegang hebt tot de meeste (maar niet alle) Diensten.
  2.1.25 ‘Order’ betekent de informatie die u ons kunt verstrekken met betrekking tot (a) een Overmaking; of (b) een Transactie.
  2.1.26 ‘Betaling’ betekent onbezwaarde middelen die door ons van u worden ontvangen met betrekking tot een Transactie in overeenstemming met Clausule 19.
  2.1.27 ‘Betalingsbedrag’ betekent het volledige bedrag dat u ons moet betalen om uw Transactie te voltooien zoals gespecificeerd in uw Betalingsinstructiebevestiging.
  2.1.28 ‘Betalingsinstructiebevestiging’ betekent de e-mail die wij u sturen ter bevestiging van het Betalingsbedrag en de Rekening van de Begunstigde.
  2.1.29 ‘WBI’ betekent de Belgische Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen van 11 maart 2018.
  2.1.30 ‘Aankoopvaluta’ betekent de valuta die u van ons koopt.
  2.1.31 ‘Verkoopvaluta’ betekent de valuta die wij aan u verkopen.
  2.1.32 ‘Diensten’ betekent de valutawissel en gerelateerde diensten zoals uiteengezet in Clausule 1.1.
  2.1.33 ‘Spot-contract’ betekent een valutacontract waarin wij overeenkomen geld te wisselen volgens een overeengekomen koers binnen 48 uur nadat het contract is aangegaan.
  2.1.34 ‘Transactie’ betekent een Spot-contract, een Forward-contract dat is aangegaan in overeenstemming met Clausule 4.
  2.1.35 ‘Overmaking’ betekent een overmaking van geld aan een door u aangewezen Begunstigde.
  2.1.36 ‘Transactiebewijs’ betekent een bevestiging die door ons (per e-mail) wordt verstuurd met daarin de details van een Transactie.

  2.2 Wij hebben de Voorwaarden opgesplitst in paragrafen en een aantal koppen ingevoegd ten behoeve van het leesgemak. De koppen zijn niet bedoeld om de manier waarop de Voorwaarden worden geïnterpreteerd te beïnvloeden.

  2.3 In deze Voorwaarden geldt:
  2.3.1 wanneer wij verwijzen naar een persoon kan dit een individu betekenen, maar ook een rechtspersoon, vereniging, partnerschap, firma, trust, organisatie, joint venture, overheid, lokale of gemeentelijke autoriteit, gouvernementele of supragouvernementele instantie of dienst, staat of staatsinstantie of een andere entiteit;
  2.3.2 wanneer wij verwijzen naar een wet of wettelijke bepaling, is dit inclusief elke lagere wetgeving die krachtens deze wet tot stand is gekomen, en eventuele wijzigingen, amendementen, uitbreidingen, consolidaties, nieuwe vaststellingen en/of vervangingen van die wet, wettelijke bepaling en/of lagere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht zijn;
  2.3.3 elke verwijzing die wij doen naar het enkelvoud is inclusief het meervoud en vice versa;
  2.3.4 elke verwijzing die wij doen naar een geslacht is inclusief ieder geslacht;
  2.3.5 verwijzingen naar een tijd van de dag zijn verwijzingen naar de Belgische tijd tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;
  2.3.6 alle woorden die volgen op de woorden omvatten, omvat, inclusief, in het bijzonder of soortgelijke woorden of uitdrukkingen dienen slechts ter illustratie of benadrukking en zijn niet bedoeld om de betekenis van de woorden die eraan voorafgaan te beperken; en
  2.3.7 elke verwijzing naar een ‘partij’ of de ‘partijen’ betekent u en/of ons zoals de context vereist.

  3. HOE KRIJGT U TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN

  3.1 Om gebruik te maken van onze Diensten kunt u zich als volgt registreren om een Betaalrekening aan te maken:
  3.1.1 met behulp van ons Online systeem, door te klikken op ‘Rekening openen’ en de instructies te volgen; of
  3.1.2 door het invullen van een papieren Inschrijvingsformulier (dat wij u doen toekomen) en uw Overeenkomst te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

  3.2 Wanneer u het Online systeem gebruikt:
  3.2.1 dient u alle redelijke stappen te ondernemen om de inloggegevens van uw Betaalrekening te allen tijde veilig te houden en deze nooit aan iemand bekend te maken (Opmerking. Het is raadzaam uw wachtwoord regelmatig (ten minste elke drie (3) tot zes (6) maanden) te wijzigen om het risico van een veiligheidslek met betrekking tot uw Betaalrekening te beperken);
  3.2.2 als u een aanwijzing of vermoeden hebt dat uw inloggegevens, wachtwoord of andere veiligheidskenmerken met betrekking tot uw Betaalrekening verloren zijn, gestolen zijn, misbruikt zijn, zonder toestemming zijn gebruikt of anderszins is gevaar gebracht zijn, dient u zo snel mogelijk nadat u het verlies, de diefstal, het misbruik of het onrechtmatig gebruik hebt ontdekt, contact met ons op te nemen en het wachtwoord te veranderen; en
  3.2.3 als u denkt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u het wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.

  3.3 Het kan zijn dat wij u verzoeken om aanvullende informatie om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze toezichthouders of verplichtingen uit hoofde van het Toepasselijk Recht.

  4. UW RELATIE MET ONS

  4.1 Deze Overeenkomst treedt in werking onmiddellijk nadat:
  4.1.1 u zich hebt geregistreerd via onze website en hebt geklikt om de Voorwaarden te accepteren; of
  4.1.2 als wij per telefoon of e-mail communiceren, een ondertekende gescande kopie van deze Overeenkomst is ontvangen,
  elk de ‘Ingangsdatum’.

  4.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft voor onbepaalde tijd volledig van kracht tenzij en totdat deze door u of ons wordt beëindigd volgens Clausule 10.

  4.3 U dient ons zo snel mogelijk te informeren als er iets verandert in de informatie die u ons hebt verstrekt, inclusief:
  4.3.1 een wijziging van naam, geregistreerd adres, bestuurders, Geautoriseerde partijen, aandeelhouders of economische eigenaars;
  4.3.2 een materiële wijziging van uw bedrijfsactiviteiten of bedrijfsuitoefening; of
  4.3.3 een materiële wijziging van uw financiële positie.

  5. UW GARANTIES

  5.1 U verklaart en garandeert ons bij het aangaan van deze Overeenkomst (en op continue basis):
  5.1.1 dat u te allen tijde zult voldoen aan al het Toepasselijk Recht en u de Diensten niet zult gebruiken voor het witwassen van geld, belastingontduiking of terrorismefinanciering;
  5.1.2 dat u (en uw Geautoriseerde partijen) beschikt over en zult blijven beschikken over alle vereiste rechten, bevoegdheden, autoriteiten, vergunningen, licenties, toestemmingen, toegangsrechten en autorisaties om deze Overeenkomst aan te gaan en om uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren;
  5.1.3 dat u onze Diensten niet zult gebruiken voor speculatieve handel; en
  5.1.4 dat alle informatie die ons van tijd tot tijd is verstrekt (inclusief de informatie in het Inschrijvingsformulier) waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

  5.2 Wanneer u deze Overeenkomst aangaat namens een Geaffilieerde Onderneming, verklaart en garandeert u ons dat u beschikt over het recht, de bevoegdheid en de autoriteit, zoals vereist uit hoofde van het Toepasselijk Recht, om deze Overeenkomst aan te gaan en alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, voor en namens elke Geaffilieerde Onderneming.

  6. AANSPRAKELIJKHEID

  6.1 Zonder afbreuk te doen aan onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst garanderen wij niet dat de Diensten voldoen aan eventuele bijzondere vereisten of dat de werking ervan volledig foutenvrij is of dat alle defecten hersteld of verbeterd kunnen worden. Tenzij er sprake is van fraude, vormen door ons verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen nimmer een garantie en geven deze nimmer aanleiding tot een aansprakelijkheid anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst.

  6.2 Geen van de partijen of hun Geaffilieerde Ondernemingen, vertegenwoordigers of onderaannemers is aansprakelijk tegenover de andere partij of een derde partij voor het hiernavolgende verlies of de hiernavolgende schade, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, verzuim van wettelijke plichten of anders, en zelfs als deze te voorzien zijn door de andere partij: alle indirecte, bijzondere, consequentiële of incidentele verliezen van winst, inkomsten, contracten, goodwill, reputatie, kansen, omzetproductie of verwachte besparingen die hoe dan ook veroorzaakt zijn, voortvloeien uit of verband houden met een levering, niet-levering of vertraagde levering van een van de Diensten of die anderszins verband houden met deze Overeenkomst (inclusief fundamentele schending of schending van een fundamentele voorwaarde) of een andere rechtstheorie.

  6.3 Wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor door u geleden verliezen:
  6.3.1 als wij door het Toepasselijk Recht worden belet om een van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen;
  6.3.2 die voortvloeien uit of die verband houden met een Geval van overmacht; of
  6.3.3 die voortvloeien uit of die verband houden met een Overmaking of Transactie waarbij wij hebben gehandeld volgens uw directe instructies.

  6.4 Onze volledige aansprakelijkheid tegenover u:
  6.4.1 die voortvloeit uit ons nalaten om een Overmaking of een Transactie te verwerken in overeenstemming met deze Overeenkomst, is beperkt tot de kosten van de herverwerking van deze Overmaking of Transactie min de geldende tarieven die aan ons betaald moeten worden; en
  6.4.2 die, hetzij wegens nalatigheid, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zal in totaal voor een periode van 12 (twaalf) opeenvolgende maanden (het equivalent van) 10.000 Britse pond bedragen.

  6.5 Behoudens waar uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze Overeenkomst, worden alle condities, garanties en verklaringen, die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door (i) de wet; (ii) het gewoonterecht; of (iii) anders, met betrekking tot de Diensten, inclusief zonder beperking elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid en niet-inbreuk, hierbij uitdrukkelijk afgewezen, behalve voor zover deze niet kunnen worden afgewezen uit hoofde van het Toepasselijk Recht.

  6.6 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een andere partij uitsluiten of beperken voor:
  6.6.1 overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit nalatigheid;
  6.6.2 fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of bedrog; of
  6.6.3 andere zaken waarvoor (en voor zover waarvoor) de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten uit hoofde van het Toepasselijk Recht.

  6.7 Als u een partnerschap bent, dan is elke partner hoofdelijk aansprakelijk uit hoofde van deze Overeenkomst.

  7. VRIJWARING

  7.1 U dient ons en onze Geaffilieerde Ondernemingen (en de bestuurders, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers van een van deze Geaffilieerde Ondernemingen of alle Geaffilieerde Ondernemingen) (samen de ‘Gevrijwaarde partijen’) op verzoek en te allen tijde, volledig te vrijwaren tegen alle Verliezen waartegen volgens de Toepasselijke wetten de Gevrijwaarde partijen gevrijwaard kunnen worden en die toegeschreven kunnen worden aan een handeling, omissie, verzuim, vertraging, nalatigheid of verzuim van wettelijke plichten door u of van uw kant, en die de Gevrijwaarde partijen lijden of oplopen voortvloeiend uit of in verband met:
  7.1.1 een materiële schending door u van deze Overeenkomst;
  7.1.2 een schending van, of niet-nakoming door u van Toepasselijk Recht; of
  7.1.3 een vordering die is ingesteld tegen een van de Gevrijwaarde partijen door een derde (inclusief maar niet beperkt tot een Begunstigde) die voortvloeit uit of verband houdt met het feit dat wij op uw directe instructies handelen.

  7.2 De bepalingen van Clausule 7.1 komen ten goede aan de Gevrijwaarde partijen en zullen, zonder afbreuk te doen aan Clausule 23.2, ook door ons afdwingbaar zijn namens onszelf en namens de Gevrijwaarde partijen.U doet afstand van enig recht dat u kunt hebben om ons (of een andere Gevrijwaarde partij) eerst te verzoeken op te treden tegen of andere rechten of zekerheid af te dwingen of de betaling te vorderen van een persoon voordat van u wordt gevorderd uit hoofde van deze Clausule 7. Deze verklaring van afstand geldt ongeacht welk andersluidend Toepasselijk Recht of welke andersluidende bepaling van deze Overeenkomst dan ook. Verder bevestigt u uitdrukkelijk dat u beoogt dat deze vrijwaring zich van tijd tot tijd uitstrekt tot enige (hoe dan ook fundamentele) wijziging, toename, uitbreiding of aanvulling van deze Overeenkomst.

  7.3 Ter voorkoming van misverstanden zullen wij, als door een Begunstigde of een andere derde partij een vordering is ingesteld tegen de Gevrijwaarde partijen, het recht hebben om naar ons eigen inzicht de vordering af te wikkelen of er anders mee om te gaan. Als verder een kwijting, vrijgave of regeling (ongeacht of dit is met betrekking tot uw verplichtingen of een zekerheid voor deze verplichtingen of anders) door ons wordt uitgevoerd geheel of gedeeltelijk op basis van een betaling, zekerheid of andere beschikking die ongeldig is gemaakt of die hersteld moet worden in insolventie, liquidatie, beheer of anders, zonder beperking, dan zal uw aansprakelijkheid uit hoofde van deze Clausule 7 voortbestaan of worden hersteld alsof de kwijting, vrijgave of regeling niet had plaatsgevonden.

  7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is geen enkele vrijwaringsverplichting uit hoofde van deze Overeenkomst onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in Clausule 6.4. Verder is deze vrijwaring een aanvulling op en wordt deze op geen enkele manier beïnvloed door een andere vrijwaring, garantie of andere zekerheid die nu of nadien door ons wordt aangehouden.

  8. VERREKENINGSRECHTEN

  8.1 Wij mogen te allen tijde zonder aankondiging alle vorderingen, kosten, lasten, boetes, uitgaven of andere verplichtingen die u ons verschuldigd bent verrekenen met een verplichting die u hebt tegenover ons, ongeacht of dit een huidige of toekomstige verplichting is, vereffend of niet vereffend is, en ongeacht of deze verplichting zich voordoet uit hoofde van deze Overeenkomst. Als de te verrekenen verplichtingen worden uitgedrukt in verschillende valuta’s, kunnen wij deze verplichting omzetten tegen een marktwisselkoers die redelijkerwijs verworven kan worden ten behoeve van de verrekening.

  8.2 Wij mogen te allen tijde, zonder aankondiging iedere verplichting die u ons verschuldigd bent (ongeacht of dit een huidige of toekomstige verplichting is, vereffend of niet vereffend is, en ongeacht of deze verplichting zich voordoet uit hoofde van deze Overeenkomst) verrekenen met een bedrag dat op dat moment aan u is toegekend en op de Betaalrekening staat.

  8.3 Alle bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomst worden volledig door u aan ons betaald zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan een aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door het Toepasselijk Recht).

  8.4 De uitoefening door ons van onze rechten uit hoofde van deze Clausule 8 doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins en beperkt en beïnvloedt deze niet.

  8.5 Met betrekking tot achterstallige betalingen die meer dan zeven (7) dagen achterstallig zijn, dient u van tijd tot tijd rente te betalen over het achterstallige bedrag tegen een rentepercentage van 4% per jaar boven de Barclays Bank PLC basisrente (of de rente van een opvolger). Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot aan de feitelijke betaling van het achterstallige bedrag, of het nu vóór of na de uitspraak is. U dient de rente te betalen samen met het achterstallige bedrag. Wij kunnen te allen tijde de onmiddellijke betaling eisen van een dergelijke gehele of gedeeltelijke achterstand, samen met de rente die dan verschuldigd is.

  8.6 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor incassomaatregelen te nemen inclusief het mandateren van een incassobureau of andere derde om te assisteren met de inning van bedragen die door u aan ons verschuldigd en betaalbaar zijn uit hoofde van deze Overeenkomst, en om van u alle kosten en uitgaven te innen die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met een incasso of invorderingsmaatregel.

  9. WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST

  9.1 Wij zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij kunnen een paar redenen bedenken waarom het voor ons redelijk zou zijn om dit te doen, en hebben deze redenen hieronder vermeld. Het kan echter zijn dat we in de toekomst wijzigingen doorvoeren om andere redenen.

  9.2 Wij kunnen deze Overeenkomst om welke reden dan ook wijzigen (inclusief de volgende reden) als een wijziging een redelijke en evenredige reactie is op een wijziging die ons beïnvloedt of waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze ons zal beïnvloeden:
  9.2.1 vanwege een wijziging van wettelijke of regelgevende vereisten moeten wij bijvoorbeeld onze vereisten wijzigen om uw Betaalrekening veilig te houden om te voldoen aan nieuwe, hogere standaards die door de wet zijn bepaald;
  9.2.2 als de wijziging u ten goede komt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe producten of diensten worden geïntroduceerd of de bestaande producten en diensten worden verbeterd;
  9.2.3 als reactie op een wijziging van onze kosten van het beheren van uw Betaalrekening of om u te voorzien van gerelateerde diensten, bijvoorbeeld door een nieuw tarief te introduceren;
  9.2.4 als reactie op mogelijke risico’s voor de veiligheid van uw Betaalrekening, bijvoorbeeld door de veiligheidsstappen te veranderen die u moet volgen om toegang te krijgen tot uw Rekening of een Order in te dienen; of
  9.2.5 als reactie op een andere wijziging die ons beïnvloedt, als het redelijk is de effecten van de wijziging op u af te wentelen, bijvoorbeeld als reactie op ontwikkelingen in grensoverschrijdende betalingen.

  9.3 We kunnen wijzigingen doorvoeren om een andere reden die we niet kunnen voorzien, bijvoorbeeld als reactie op wijzigingen bij onze concurrenten die van invloed zijn op hoe wij onze diensten aan u willen leveren.

  9.4 We zullen u iedere wijziging van deze Overeenkomst schriftelijk bekendmaken (per post of e-mail). De voorgestelde wijziging treedt automatisch in werking op de datum die is vermeld in onze kennisgeving. Deze datum dient ten minste twee (2) weken na de datum van ontvangst van onze kennisgeving te zijn.

  9.5 U kunt ons via help@ebury.be laten weten dat u deze Overeenkomst wilt beëindigen (en uw Betaalrekening wilt sluiten) voordat de verandering in werking treedt; anders gaan wij ervan uit dat u de wijziging hebt geaccepteerd.

  10. BEËINDIGING

  10.1 Elke partij kan deze Overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van reden door de andere partij hiervan ten minste vijf (5) Bankwerkdagen van tevoren in kennis te stellen.

  10.2 Wij kunnen deze Overeenkomst (in het geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk zonder aankondiging beëindigen als:
  10.2.1 u onze Diensten frauduleus of illegaal gebruikt;
  10.2.2 wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een toezichthouder;
  10.2.3 wij dit (in alle redelijkheid) naar onze mening moeten doen om onze wettelijke of regelgevende verplichtingen na te komen; of
  10.2.4 u inbreuk pleegt op deze Overeenkomst of een overeenkomst met onze Geaffilieerde Ondernemingen.
  Wij laten u weten dat wij dit gaan doen zodra de wet dit ons toestaat.

  10.3 Anders kunnen wij deze Overeenkomst of de Diensten (in het geheel of gedeeltelijk) op enig moment opschorten of beëindigen met onmiddellijke ingang door hiervan kennis te geven als:
  10.3.1 u inbreuk pleegt op een materiële verklaring of garantie of anderszins een materiële inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  10.3.2 u inbreuk pleegt op een Toepasselijk Recht of dit anderszins verzuimt na te komen;
  10.3.3 wij materiële zorgen hebben over de deugdelijkheid van de informatie die u ons hebt verstrekt;
  10.3.4 u insolvent bent (anders dan op grond van een consolidatie, fusie of overname, maar aangenomen dat de onderneming die daarvan het resultaat is ermee instemt gebonden te zijn aan de verplichtingen die u worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst of deze verplichtingen op zich neemt);
  10.3.5 een toepasselijke regelgevende of rechtshandhavingsautoriteit een regelgevings- of handhavingsmaatregel of onderzoek tegen u instelt;
  10.3.6 u de bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt deze te staken.
  10.3.7 wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw gedrag onbetamelijk is of onze reputatie kan schaden door associatie;
  10.3.8 er een andere wijziging is van uw omstandigheden (inclusief een verslechtering in of wijziging van uw financiële positie) of in de aard van uw bedrijfsactiviteiten die volgens ons materieel ongunstig is voor de voortzetting van de Diensten;
  10.3.9 een Geval van overmacht gedurende meer dan drie (3) opeenvolgende kalendermaanden voortduurt; of
  10.3.10 u naar onze redelijke mening niet langer geschikt bent om de Diensten te ontvangen.

  11. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING

  11.1 Na het verlopen of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook dient u:
  11.1.1 onmiddellijk alle lopende Transacties volledig te betalen (ter voorkoming van misverstanden, wij blijven het recht behouden om bedragen te verrekenen of af te trekken in overeenstemming met Clausule 8); en
  11.1.2 tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald en afhankelijk van enige rechten of verplichtingen die zijn opgebouwd voor de beëindiging, heeft geen van de partijen een verdere verplichting tegenover de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst.

  11.2 Bovendien zullen wij na de beëindiging van deze Overeenkomst:
  11.2.1 eventuele lopende transacties vroegtijdig beëindigen; en
  11.2.2 alle tarieven en andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomst aftrekken van de Betaalrekening en eventuele resterende gelden overmaken naar de door u aangewezen bankrekening (zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Overeenkomst).

  11.3 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen effect op bepalingen van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of daaruit noodzakelijkerwijs voortvloeiend bedoeld zijn om van kracht te blijven na deze beëindiging.

  12. CONTACT OPNEMEN / KLACHTEN

  12.1 Wilt u contact met ons opnemen over uw Betaalrekening of een van de Diensten, dan kunt u dit doen (tenzij wij anders aangeven) via een Ebury Vertegenwoordiger of anders door contact op te nemen via help@ebury.be.

  12.2 Bent u ontevreden over een van onze Diensten, neemt u dan contact op met een Ebury Vertegenwoordiger via de volgende gegevens:
  Post: Compliance Department
  Ebury Partners Belgium NV/SA
  Regentlaan 37 Boulevard du Régent
  1000 Brussel
  E-mail: complaints@ebury.com

  12.3 Ga voor meer informatie over ons Klachtenbeleid naar https://www.ebury.be/politique-de-reclamation/.

  12.4 Onze Diensten vallen niet onder het Depositogarantiestelsel dat wordt georganiseerd door de Belgische overheid en ook niet onder een ander nationaal of buitenlands garantiestelsel.

  Deel B: Uw Betaalrekening

  13. DE BETAALREKENING

  13.1 Uw Betaalrekening is een betaalrekening waarmee u elektronische betalingen kunt versturen en ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Clausule 13.

  13.2 Uw Betaalrekening is geen persoonlijke bank- of depositorekening en u krijgt geen rente op het geld dat op de Betaalrekening staat.

  13.3 Als de verstrekker van uw Betaalrekening zijn wij door de Nationale Bank van België volgens de WBI geautoriseerd als betaaldienstinstelling, wat ons in staat stelt betaalrekeningen aan te bieden en betaaldiensten te leveren.

  13.4 Als betaaldienstinstelling zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat klantgelden naar behoren worden ‘beschermd’. Dit betekent dat geld dat wij ontvangen dat correspondeert met betalingen wordt bewaard in een of meer afgescheiden bankrekeningen apart van onze eigen gelden, in overeenstemming met de WBI. In geval van onze insolventie vormen deze gelden een activapool die is gescheiden van onze failliete boedel en wordt een beheerder gerechtigd om u uit deze pool terug te betalen (met voorrang op andere crediteuren).

  13.5 Uw Betaalrekening(en) wordt/worden geluid in de valuta’s die door u geselecteerd zijn.

  13.6 U stemt ermee in dat:
  13.6.1 wij, hoewel wij dit kunnen doen, niet verplicht zijn te voldoen aan de informatievereisten zoals uiteengezet in art. VII.5 tot VII.28 van Boek VII WER met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en de Betaalrekening; en
  13.6.2 Art. VII. 30, §1, VII.32, §3, VII.42, VII.44, VII.46, VII.47, VII.50 en VII.55/3 tot VII.55/7 van Boek VII WER niet van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten of de Betaalrekening.

  14. DE BETAALREKENING GEBRUIKEN

  14.1 Wij zullen al het geld dat van u of namens u van derden is ontvangen, crediteren op uw Betaalrekening.

  14.2 Uw Betaalrekening kan worden gebruikt om:
  14.2.1 geld te bewaren met het oog op toekomstige betalingstransacties in een of meer door u aangewezen valuta’s;
  14.2.2 overmakingen te doen (alleen of in combinatie met een Transactie);
  14.2.3 Betalingen te doen in verband met een of meer Transacties; en
  14.2.4 Margin te betalen

  14.3 Wij staan u niet toe een Overmaking of Betaling te doen vanuit uw Betaalrekening als uw Betaalrekening hierdoor een negatief saldo krijgt. U moet er hierom voor zorgen dat u, ook met het oog op de Margin Calls die van tijd tot tijd gedaan worden, voldoende geld op uw Betaalrekening hebt staan voordat u een Order plaatst.

  14.4 Wij kunnen tarieven of vergoedingen opleggen voor onze Diensten en behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht een tarief op te leggen (op transactiebasis). Wij zullen u altijd vooraf informeren over eventuele tarieven of vergoedingen die worden opgelegd.

  14.5 U kunt online, telefonisch of per e-mail vanuit uw Betaalrekening een Order plaatsen:
  14.5.1 Online: U logt in op het Online systeem (met uw wachtwoord en inloggegevens) en volgt de instructies om uw Order in te dienen.
  14.5.2 Telefoon: U belt een Ebury Vertegenwoordiger en specificeert uw Order, samen met de overige informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen.
  14.5.3 E-mail: U stuurt ons een e-mail en specificeert uw Order.

  14.6 Indien u een betaling doet met behulp van uw Betaalrekening, trekken wij het bedrag van de betaling af van het saldo van uw Betaalrekening. U moet ervoor zorgen dat u voldoende geld op uw Betaalrekening hebt staan om het bedrag van een Transactie of Overmaking te dekken die u wilt doen via uw Betaalrekening. Als u niet voldoende geld op uw Betaalrekening hebt staan, behouden wij ons het recht voor de uitoefendatum van de Transactie of Overmaking uit te stellen en kunnen wij een vergoeding opleggen om de kosten hiervan te dekken,

  14.7 U kunt het saldo van uw Betaalrekening bekijken door in te loggen op het Online systeem. Belangrijke informatie met betrekking tot de betalingen die zijn gedaan via uw Betaalrekening, inclusief alle tarieven en eventuele andere lasten die van toepassing zijn op de Betaalrekening en transactiegeschiedenis, worden op ieder moment en in overeenstemming met het Toepasselijk Recht beschikbaar gesteld door in te loggen op het Online systeem. Deze informatie kan ook worden gedownload als rapport dat ongewijzigd kan worden opgeslagen en gereproduceerd.

  14.8 Elke transactie die wordt gedaan via uw Betaalrekening krijgt een uniek transactie-ID dat wordt vermeld in de transactiegeschiedenis. U moet dit transactie-ID vermelden in uw communicatie met een Ebury Vertegenwoordiger over een bepaalde transactie.

  14.9 Elke afschrijving vanaf de Betaalrekening vindt plaats naar de bankrekening die u ons hebt opgegeven toen u zich voor het eerst registreerde om gebruik te maken van onze Diensten en u kunt verzoeken om een afschrijving via het Online systeem, tenzij wij anders overeenkomen.

  15. AANSPRAKELIJKHEID

  15.1 In geval van een Overmaking die onjuist is uitgevoerd door een fout van ons, betalen wij op uw verzoek het bedrag van de Overmaking onmiddellijk terug op de Betaalrekening. Indien u een fout ontdekt in een Overmaking vanaf de Betaalrekening (of een betaling die is ontvangen op de Betaalrekening), hebt u vanaf de datum van de ontdekking van de fout maximaal zeven (7) dagen de tijd om ons hiervan in kennis te stellen. Na deze periode zijn wij niet verplicht om uw kennisgeving te onderzoeken of te behandelen of om terug te betalen.

  15.2 In geval van een ongeautoriseerde betaling vanaf de Betaalrekening betalen wij op uw verzoek het bedrag van de betaling onmiddellijk terug op de Betaalrekening. Wij zijn echter niet verplicht om een dergelijke terugbetaling te doen:
  15.2.1 als de ongeautoriseerde betaling voortvloeit uit uw verzuim om de inloggegevens, het wachtwoord of andere veiligheidsgegevens van uw Betaalrekening veilig te houden;
  15.2.2 als u verzuimt ons zonder onnodige vertraging in kennis te stellen van het verlies of misbruik van inloggegevens of een wachtwoord of een andere gebeurtenis waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze de veiligheid van uw Betaalrekening heeft aangetast nadat u kennis hebt genomen van een dergelijke gebeurtenis, in welk geval u aansprakelijk blijft voor verliezen die u hebt geleden nadat u hiervan kennis nam; of
  15.2.3 als u verzuimt de ongeautoriseerde transactie aan te vechten en onder onze aandacht te brengen binnen zeven (7) dagen vanaf de datum van de transactie.

  16. OPSCHORTING

  16.1 Wij kunnen de Betaalrekening opschorten of de functionaliteit ervan anderszins beperken op redelijke gronden in verband met de veiligheid van de Betaalrekening of een van de veiligheidskenmerken of als wij redelijkerwijs vermoeden dat ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van de Betaalrekening heeft plaatsgevonden of dat een van de veiligheidskenmerken is aangetast.

  16.2 Wij stellen u van tevoren of, indien dit voor ons onmogelijk is, onmiddellijk nadat de opschorting of beperking is opgelegd, in kennis van een eventuele opschorting of beperking en de redenen voor een dergelijke opschorting tenzij dit onwettig zou zijn of onze redelijke veiligheidsbelangen zou schaden.

  16.3 Wij heffen de opschorting en/of de beperking op zodra dit uitvoerbaar is nadat de redenen voor de opschorting en/of beperking niet langer bestaan.

  17. DE BETAALREKENING SLUITEN

  17.1 Na de beëindiging van deze Overeenkomst kunt u of kunnen wij uw Betaalrekening sluiten zodra we het eventuele restsaldo op de Betaalrekening hebben overgemaakt naar de door u aangewezen bankrekening.

  17.2 Nadat de Betaalrekening is gesloten, zullen we eventuele andere bedragen die wij u verschuldigd zijn overmaken naar de door u aangewezen bankrekening (tenzij we anders overeenkomen).

  DEEL C: FX DIENSTEN

  Opmerking. De FX Diensten die worden beschreven in dit Deel C bestaan niet uit de levering van een betaalrekening en ook niet uit de betaaldienstactiviteit en worden daarom niet onderworpen aan de toezicht van de BNB uit hoofde van de WBI. Boek VII WER is niet van toepassing op deze FX Diensten.

  18. TRANSACTIES PLAATSEN

  18.1 Hoe een Transactie Plaatsen en Bevestigen
  18.1.1 U kunt een Order plaatsen door een van de methoden in Clausule 14.5 online, telefonisch of per e-mail te gebruiken.
  18.1.2 Zodra wij uw Order hebben ontvangen, bevestigen wij:
  (a) het bedrag van de Verkoopvaluta en de Aankoopvaluta;
  (b) de wisselkoers die wij voornemens zijn toe te passen;
  (c) elke Betaling die gedaan moet worden in overeenstemming met Clausule 19;
  (d) elke Margin die door u betaald moet worden in overeenstemming met Clausule 20; en
  (e) eventuele aanvullende voorwaarden die wij voornemens zijn toe te passen op de Transactie.
  18.1.3 Na ontvangst van een Order verstrekken wij u een Transactiebewijs en een Betalingsinstructiebevestiging, die wij kunnen leveren in een enkel bericht.
  18.1.4 U moet het Transactiebewijs en de Betalingsinstructiebevestiging zorgvuldig bekijken en het ons vóór de betaling laten weten als een van de gegevens onjuist is. Als u een order plaatst per telefoon of e-mail, moet u ons dit laten weten binnen een (1) uur na ontvangst van uw Transactiebewijs en Betalingsinstructiebevestiging. Wij verstrekken u zo snel mogelijk een aangepast Transactiebewijs en/of een aangepaste Betalingsinstructiebevestiging.
  18.1.5 Behalve in het geval van Limietorders (zie Clausule 21 hieronder), voeren wij de Transactie uit na ontvangst van de Betaling.
  18.1.6 U mag geen Transactie annuleren die u bij ons hebt geplaatst. Echter, als wij de Transactie nog niet hebben verwerkt:
  (a) kunt u eventuele incorrecte gegevens van de Rekening van de Begunstigde corrigeren (alhoewel wij hiervoor een vergoeding in rekening kunnen brengen); of
  (b) kunnen wij u naar eigen inzicht toestaan de Transactie te annuleren.
  18.1.7 Als wij u toestaan een Order te annuleren:
  (a) als wij het Betalingsbedrag al hebben ontvangen, storten wij dit terug op de rekening waar het bedrag vandaan kwam. Als de Verkoopvaluta en Aankoopvaluta verschillen, converteren we de Aankoopvaluta terug naar de Verkoopvaluta met behulp van een overeengekomen wisselkoers bij de annulering. Dit betekent dat het bedrag dat wij naar u terugboeken meer of minder kan zijn dan het oorspronkelijke Betalingsbedrag;
  (b) wij betalen geen vergoedingen terug die u ons betaald hebt; en
  (c) wij kunnen u verzoeken een extra vergoeding te betalen die wij met u overeenkomen bij het toestaan van de annulering.

  18.2 Opschorting of Annulering van de Transactie
  18.2.1 Wij kunnen een Transactie afwijzen, opschorten, buiten beschouwing laten of annuleren, of wij kunnen naar eigen inzicht weigeren een Transactiebewijs af te geven om een van de volgende redenen:
  (a) als (naar onze redelijke mening) de Order onduidelijk is;
  (b) als (naar onze redelijke mening) de Order niet was geautoriseerd door een Geautoriseerde partij;
  (c) als u insolvent bent;
  (d) als u inbreuk pleegt op een materiële verklaring of garantie of anderszins inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  (e) als wij anders inbreuk kunnen plegen op het Toepasselijk Recht of te maken krijgen met maatregelen door een toezichthouder of andere autoriteit;
  (f) de Transactie kan gekoppeld zijn aan een activiteit die in strijd is met het Toepasselijk Recht;
  (g) als u hebt verzuimd de Betaling te doen op de vervaldag of u anders inbreuk pleegt op deze Overeenkomst of een andere overeenkomst die u met ons hebt afgesloten;
  (h) als u verzuimt ons voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen de Transactie te voltooien; en
  (i) als de Transactie zich buiten onze financiële misdrijfrisicobereidheid bevindt.
  18.2.2 Wij zullen u in kennis stellen van de reden voor het weigeren, annuleren of vertragen van een Transactie (als de wet ons dat toestaat) en indien mogelijk ook van de redenen waarom we dit doen en hoe u feitelijke fouten die leidden tot onze maatregel kunt rechtzetten.
  18.2.3 Als wij een Transactie annuleren nadat we de Betaling hebben ontvangen, zullen wij het betreffende bedrag met de gerelateerde vergoedingen die wij hebben ontvangen (min onze redelijke kosten) terugboeken op de rekening van waar de Betaling was gedaan.

  19. BETALING

  19.1 U dient ons het volledige Betalingsbedrag te betalen vanaf uw Betaalrekening op of vóór de Leveringsdatum. Als wij het Betalingsbedrag niet hebben ontvangen op de Leveringsdatum (of een overeengekomen gewijzigde Leveringsdatum in overeenstemming met Clausule 20.7), kunnen wij:
  19.1.1 weigeren de Transactie te voltooien; en/of
  19.1.2 de Transactie vroegtijdig beëindigen in overeenstemming met Clausule 22.
  Het niet doen van een Betaling in overeenstemming met deze Clausule 19 vormt een materiële inbreuk op deze Overeenkomst.

  19.2 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan uit hoofde van het Toepasselijk Recht, kunnen wij rente rekenen over elk bedrag dat ons verschuldigd is uit hoofde van deze Overeenkomst nadat deze bedragen verschuldigd en betaalbaar worden, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In het geval dat dit recht niet kan worden toegepast wordt een rente gerekend van 4% per jaar boven de basisrente van de Bank of England. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum totdat wij de volledige betaling ontvangen van het achterstallige bedrag in onbezwaarde middelen.

  20. FORWARD-CONTRACTEN

  20.1 Indien u een Forward-contract wilt afsluiten, kunnen wij u vragen een eerste Margin Call te doen binnen vierentwintig (24) uur nadat u het Transactiebewijs hebt ontvangen.

  20.2 Wij kunnen gedurende de looptijd van het Forward-contract van tijd tot tijd vragen ons een aanvullende Margin te betalen (door een Margin Call te doen) om de relatieve waarde van de Aankoopvaluta te handhaven.

  20.3 In het geval van een Margin Call dient u deze aanvullende Margin vanaf uw Betaalrekening en/of op een andere manier over te maken naar onze Aangewezen rekening binnen vierentwintig (24) uur na ons verzoek.

  20.4 Als u niet voldoet aan de Margin Call, kunnen wij het Forward-contract met onmiddellijke ingang annuleren of vroegtijdig beëindigen.

  20.5 Elke Margin die door u of namens u aan ons wordt betaald, wordt aan ons betaald met als doel de huidige dan wel toekomstige of feitelijke dan wel voorwaardelijke of potentiële verplichtingen aan ons uit hoofde van deze Overeenkomst te waarborgen of af te dekken. We verwerven de volledige eigendom van deze Margin en wij houden geen enkele Margin namens u aan (al dan niet als trust) en wij kunnen hiermee omgaan alsof deze van onszelf was. In het geval van onze insolventie hebt u de rang van algemene crediteur van ons met betrekking tot deze Margin die aan ons is betaald.

  20.6 Wij hebben bij u een schuld die gelijk is aan het bedrag van de Margin dat door ons is ontvangen, afhankelijk van eventuele verrekeningsrechten uit hoofde van, of andere voorwaarden van deze Overeenkomst, of uit hoofde van de algemene wet. Wij betalen u elk bedrag van de Margin in zijn geheel of een deel daarvan dat u ons verschuldigd bent (bijvoorbeeld na de voltooiing van een Transactie) uit hoofde van deze Clausule voor zover wij, naar eigen inzicht, van oordeel zijn dat het bedrag van de Margin dat u aan ons heeft overgemaakt hoger is dan het bedrag dat wij nodig hebben om al uw huidige of toekomstige, feitelijke of voorwaardelijke, potentiële verplichtingen tegenover ons uit hoofde van deze Overeenkomst of anders te waarborgen of af te dekken.

  20.7 U kunt ons vragen de Leveringsdatum te vervroegen (pre-deliver) of de Leveringsdatum uit te stellen (roll over) met betrekking tot uw gehele Forward-contract of slechts een deel daarvan. Wij kunnen met een dergelijk verzoek geheel naar eigen inzicht instemmen. Als wij hiermee instemmen, accepteert u dat wij het Betalingsbedrag kunnen aanpassen aan de nieuwe Leveringsdatum.

  21. LIMIETORDERS

  21.1 Wij voeren een Limietorder uit wanneer wij het door u aangewezen percentage bereiken binnen de overeengekomen tijdsperiode.

  21.2 Als de laatste dag van de overeengekomen tijdsperiode op een niet-Bankwerkdag valt, loopt uw Limietorder af op de volgende Bankwerkdag.

  21.3 U kunt een Limietorder te allen tijde annuleren (telefonisch of per e-mail), totdat de overeengekomen wisselkoers door ons is bereikt.

  21.4 Na de succesvolle uitvoering van een Limietorder verstrekken wij u een Transactiebewijs waarin de gegevens van de Transactie worden uiteengezet.

  21.5 Hoewel wij proberen de overeengekomen wisselkoers binnen de overeengekomen periode te bereiken, kunnen wij niet garanderen dat de overeengekomen wisselkoers wordt behaald.

  22. AFSLUITING

  22.1 Wij kunnen een bepaalde Transactie of alle huidige Transacties die u bij ons hebt afsluiten zonder u daarvan in kennis te stellen:
  22.1.1 als u verzuimt een Betaling te doen op de vervaldatum, inclusief de betaling van Margin;
  22.1.2 als u verzuimt informatie te verstrekken die wij hebben opgevraagd of een garantie/verklaring die u aan ons hebt afgegeven naar onze mening materieel onnauwkeurig, onjuist of misleidend is geworden;
  22.1.3 in het geval dat tegen u een faillissementsprocedure is ingesteld;
  22.1.4 als u actie onderneemt (of ervan afziet iets te doen) waardoor wij inbreuk plegen op onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;
  22.1.5 als de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst illegaal wordt;
  22.1.6 als u inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  22.1.7 als u deze Overeenkomst beëindigt in overeenstemming met Clausule 10; of
  22.1.8 als de Transactie zich buiten onze financiële misdrijfrisicobereidheid bevindt.

  22.2 U kunt ons verzoeken om een bepaalde Transactie of alle huidige Transacties vroegtijdig te beëindigen door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

  22.3 In geval van Vroegtijdige beëindiging:
  22.3.1 kopen wij de valuta terug die wij voor u hebben gekocht toen u de Transacties aanging tegen de heersende markttarieven. Als de waarde van de Aankoopvaluta is toegenomen, betekent dit dat verlies wordt geleden op de Transactie en dat u tegenover ons aansprakelijk bent voor het bedrag van dat verlies (en voor alle kosten die wij hebben gemaakt);
  22.3.2 betalen wij u geen winst die voortvloeit uit de Vroegtijdige beëindiging;
  22.3.3 accepteert u dat het bedrag van elk verlies dat gerealiseerd wordt bij de Vroegtijdige beëindiging van een Transactie een schuld is die door u betaald dient te worden en stemt u ermee in dat wij het totaalbedrag van een verlies (samen met eventuele kosten) onmiddellijk in mindering kunnen brengen op uw Betaalrekening;
  22.3.4 als het bedrag dat wij proberen te innen hoger is dan het bedrag van een Margin of van geld dat beschikbaar is op uw Betaalrekening, dient u het saldo binnen zeven (7) dagen nadat u door ons in kennis bent gesteld van het verschuldigde totaalbedrag te betalen;
  22.3.5 wij kunnen u rente rekenen over een bedrag dat nog aan ons betaald moet worden na de Vroegtijdige beëindiging tegen een rente van 4% per jaar boven op de basisrente van de Bank of England. Rente loopt op en wordt berekend per dag en wordt samengesteld per maand vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot aan de datum waarop de volledige betaling door u is gedaan; en
  22.3.6 wij sturen u een schriftelijke verklaring met het bedrag van eventuele bedragen die aan ons betaald dienen te worden en het bedrag van eventuele bedragen die door ons zijn ingehouden.

  DEEL D: ALGEMEEN

  23. OVERIGE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

  23.1 Ebury Partners Belgium (NV/SA) is een vennootschap die is opgericht in België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0681.746.187, statutair gevestigd te 37 Regentlaan, B-1000 Brussel, België, die geautoriseerd is als betaalinstelling door de Nationale Bank van België uit hoofde van de WBI.

  23.2 Geen enkele expliciete voorwaarde van deze Overeenkomst (noch enige impliciete voorwaarde uit hoofde hiervan) is afdwingbaar door een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst.

  23.3 We kunnen overeenkomen om in een of meer talen met u te communiceren, afhankelijk van de locatie van de Ebury Vertegenwoordiger die u Diensten verleent. De primaire zakelijke taal die Ebury hanteert, is Engels, en als we niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, moeten onze mededelingen aan u (met name juridische kennisgevingen, correspondentie en documentatie) dus in de Engelse taal zijn opgesteld.

  23.4 Wij kunnen meeluisteren met telefoongesprekken met u (of een van uw Geautoriseerde partijen) of deze gesprekken opnemen om:
  23.4.1 te controleren of we uw instructies correct uitvoeren en we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen;
  23.4.2 fraude of andere misdaden te helpen opsporen of voorkomen; en
  23.4.3 onze Diensten te verbeteren.
  23.4.4 Voor zover toegestaan door de wet dit te gebruiken in gerechtelijke procedures.

  23.5 Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig is verklaard of onwerkzaam wordt bevonden door een rechtbank of toezichthouder, blijft de rest van de Overeenkomst van toepassing.

  23.6 Wij kunnen ervoor kiezen onze rechten tegenover u niet af te dwingen en dit tegenover ons contractueel bindend te maken door u een kennisgeving te doen waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat we ervoor hebben gekozen dit te doen uit hoofde van deze voorwaarde van de Overeenkomst. In alle andere gevallen geldt dat als we ervoor kiezen rechten tegenover u niet uit te oefenen, we dit later nog steeds kunnen doen.

  23.7 We kunnen:
  23.7.1 een van onze rechten of al onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst (of de volledige Overeenkomst) toewijzen aan een derde; en
  23.7.2 een van onze verplichtingen of al onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (of de volledige Overeenkomst) (middels novatie of anders) over te dragen aan een persoon (een Verkrijger) op voorwaarde dat geen enkele overdracht van onze verplichtingen van kracht zal zijn totdat de Verkrijger u schriftelijk heeft bevestigd dat deze gebonden is aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  23.8 In het geval van onze insolventie wordt een derde vervanger aangewezen die – voor zover toegestaan volgens het Toepasselijk Recht – het recht heeft lopende Overmakingen en Transacties (inclusief het uitvoeren van Vroegtijdige beëindigingen) te beheren en Betalingen die gedaan zijn of gedaan moeten worden, af te handelen.

  23.9 U mag geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen.

  23.10 De wetten van België zijn bepalend voor het oplossen van juridische kwesties over deze Overeenkomst, en onze betrekkingen met u voorafgaand aan het moment waarop u deze Overeenkomst aanging, en de rechtbanken van Brussel, België zijn ook bevoegd om eventuele juridische kwesties in verband met deze Overeenkomst te behandelen.

  Addendum: Ebury Partners Belgium NV/SA – Ebury Valutarekeningen

  Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn een addendum bij de Ebury Relatieovereenkomst tussen u en Ebury Partners Belgium NV/SA (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). Deze Voorwaarden staan niet los van en zijn niet onafhankelijk van de Ebury Relatieovereenkomst en dit addendum vormt een kaderovereenkomst waarin informatie is opgenomen over uw Valutarekeningen. Als u deze Relatieovereenkomst al bent aangegaan, blijft deze op u van toepassing. De Valutarekeningen kunnen worden geleverd door Ebury of door een van de Partnerbanken van Ebury. In geval van een tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Ebury. Alle gedefinieerde termen die wij hieronder gebruiken komen overeen met de termen die zijn opgenomen in die Relatieovereenkomst.

  VALUTAREKENINGEN

  U kunt een of meer Valutarekening(en) bij ons aanhouden, bestaande uit een rekeningnummer en andere informatie die nodig is om betalingen in een bepaalde valuta te accepteren. Deze rekeninggegevens zijn een routingadres voor uw Betaalrekening. Dit betekent dat betalingen die naar deze Valutarekeningen worden gestuurd, worden afgestemd met het saldo van uw Betaalrekening bij Ebury.
  Bedragen die worden ontvangen via uw Valutarekeningen worden op precies dezelfde manier behandeld als andere bedragen die u bij ons aanhoudt (zie Clausule 13 van de Ebury Relatieovereenkomst).
  Voordat wij u uw Valutarekeningen aanbieden, kunnen wij aanvullende informatie of documentatie opvragen om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze regelgevers of anders uit hoofde van het Toepasselijk Recht. U dient ons deze opgevraagde informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken.
  U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en gerelateerde lasten die u verplicht kunt zijn te betalen (in welke jurisdictie dan ook) als gevolg van het feit dat u bedragen ontvangt op uw valutarekeningen. Weet u niet zeker wat uw verplichtingen zijn, win dan onafhankelijk advies in bij een belastingadviseur.

  RESTRICTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE VALUTAREKENINGEN

  De geschiktheid om gebruik te maken van de Valutarekeningen is aan verandering onderhevig en hangt af van bepaalde landrestricties en toepasselijke wetgeving.

  BINNENKOMENDE BEDRAGEN VAN DERDEN

  U kunt derden de gegevens van uw toegekende Valutarekeningen geven zodat zij u bedragen kunnen sturen in een bepaalde valuta. Wij wijzen u erop dat de ondersteunde valuta’s onderhevig zijn aan verandering en kunnen worden onderworpen aan verdere restricties. Informeer bij een Ebury Vertegenwoordiger of de valuta die u verwacht te ontvangen wordt ondersteund of niet en bezoek onze website voor verdere informatie over uw Valutarekeningen.

  U kunt betalingen ontvangen van de volgende derden:
  ● uw klanten;
  ● leveranciers of andere commerciële partners;
  ● uw dochterondernemingen of andere rechtspersonen binnen uw groep van ondernemingen; en/of
  ● als u online goederen verkoopt, goedgekeurde online marktplaatsen of betalingsgateways (als u niet zeker weet of de marktplaats waarop u verkoopt is goedgekeurd, neem dan contact op met uw accountmanager, die u zal kunnen helpen.)

  U kunt uw Valutarekening echter niet gebruiken om:
  ● automatische afschrijvingen uit te voeren;
  ● betalingen te ontvangen van verleners van kortetermijnkrediet.

  Voor bepaalde inkomende betalingen kunnen wij u vragen om aanvullende informatie (in overeenstemming met onze verplichtingen in het kader van het Toepasselijk recht): wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om kopieën van facturen voor een of meer inkomende betaling(en).
  Het is van belang dat u of de derde (indien van toepassing) de juiste gegevens van de Valutarekening invult wanneer de betaling voor de inkomende geldovermaking wordt uitgevoerd. Nadat wij het geld hebben ontvangen, wordt uw Betaalrekening gecrediteerd.
  Als u of de derde onjuiste gegevens van de Valutarekening met betrekking tot de betaling invult en wij als gevolg daarvan het bedrag niet ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt.
  Als u bedragen ontvangt in een valuta die verschilt van de gegevens van uw Valutarekening, kan de ontvangende bank een omrekeningskoers toepassen. Ebury is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden als gevolg van deze omwisseling.
  Als u bedragen ontvangt in een valuta die niet wordt ondersteund, kan de transactie worden geweigerd en kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  GESCHIKTHEID

  U kunt in aanmerking komen voor een Valutarekening als:

  ● u een Betaalrekening bij ons aanhoudt; en
  ● u geen ‘Uitgesloten bedrijfsactiviteiten’ uitoefent zoals vermeld in Bijlage 1.

  Ebury behoudt zich het recht voor te weigeren Valutarekeningen te leveren.

  RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

  Betalingen die worden gedaan op uw Valutarekening kunnen worden teruggeboekt, bijvoorbeeld als een van uw klanten zijn herroepingsrechten uitoefent. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, kunnen wij het betreffende bedrag aftrekken van uw Betaalrekening en dit terugbetalen aan de betaler of de betaaldienstverlener van de betaler.

  HET GEBRUIK VAN UW VALUTAREKENINGEN OPSCHORTEN OF STAKEN

  Als u of wij de Relatieovereenkomst beëindigen, zijn deze Voorwaarden niet langer op u van toepassing vanaf de datum waarop de Relatieovereenkomst geen rechtsgevolgen meer heeft.
  Anders kunnen wij uw Valutarekening zonder vooraankondiging opschorten of beëindigen als:

  ● u inbreuk pleegt op een van deze Voorwaarden (of een andere gerelateerde overeenkomst): bijvoorbeeld als wij erachter komen dat u Uitgesloten Bedrijfsactiviteiten uitoefent;
  ● wij hiertoe verplicht zijn of verzocht worden door een bevoegde rechtbank, overheidsinstantie of regelgever; of
  ● wij weten of redelijkerwijs vermoeden dat u inbreuk pleegt op het Toepasselijk Recht (of u Ebury hierop waarschijnlijk inbreuk laat plegen), waaronder begrepen het recht met betrekking tot fraude of de bestrijding van witwassen/het financieren van terrorisme.

  Naar ons redelijk inzicht kunnen wij uw Valutarekeningen ook opschorten (of de functionaliteit ervan beperken) als wij denken dat deze zijn gesaboteerd of als wij andere veiligheidsgerelateerde zorgen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld uw mogelijkheid om betalingen te accepteren in bepaalde valuta’s opschorten.
  Indien mogelijk doen wij u kennisgeving van opschorting. Wij doen u kennisgeving van elke opschorting of beperking en de redenen voor deze opschorting of beperking zo snel als wij dat kunnen voordat de opschorting of beperking ingaat, of onmiddellijk daarna, tenzij het feit dat wij u in kennis stellen onwettig zou zijn of in strijd zou zijn met onze veiligheidsmaatregelen.

  BIJLAGE 1

  UITGESLOTEN BEDRIJFSACTIVITEITEN

  Wij stellen de Valutarekeningen niet beschikbaar voor bedrijfsactiviteiten en ondersteunen geen transacties die te maken hebben met:
  ● Illegale Drugs en Parafernalia;
  ● Voorgeschreven medicijnen van apotheken zonder vergunning of online apotheken;
  ● Loterijen of Gokdiensten zonder vergunning;
  ● Erotische inhoud;
  ● Vervalste Documenten;
  ● Producten en Diensten die inbreuk maken op auteursrechten/Namaakgoederen;
  ● Leen- en Pandjeswinkels; of
  ● Cryptogeld.
  ● Elke andere activiteit die als illegaal wordt beschouwd.

  Ebury Partners Belgium NV/SA
  Regentlaan 37 – B-1000 Brussel
  [T +32 (0) 2 891 03 42] info@ebury.be | ebury.be