Algemene Handelsvoorwaarden

Particuliere klanten

  DEEL A: ACHTERGROND

  1. ONZE RELATIE MET U

  1.1 De Ebury Relatieovereenkomst (de ‘Overeenkomst’) omvat de voorwaarden die de relatie regelen tussen het individu (buiten de uitoefening van hun bedrijfsactiviteit of beroep) die wordt genoemd in het Inschrijvingsformulier (de ‘Klant’, ‘u’, ‘uw’) en Ebury Partners Belgium NV/SA (‘Ebury’ ‘ons’, ‘wij’, ‘onze’), dat van toepassing is op sommige van onze producten en diensten. Met onze producten en diensten kunt u:
  1.1.1 geld laden op een betaalrekening;
  1.1.2 betalingen doen aan één of meer door u aangewezen Begunstigden; en
  1.1.3 valutatransacties aangaan (inclusief spot- en forward-transacties),
  gezamenlijk, de ‘Diensten’.
  De bepalingen en voorwaarden uiteengezet in dit document (de ‘Voorwaarden’) zijn de enige Voorwaarden die de Overeenkomst vormen. Wij leveren u aparte voorwaarden voor eventuele diensten die buiten het toepassingsbereik van de Overeenkomst vallen.

  1.2 Wij adviseren u een kopie van alle documenten die samen de Overeenkomst vormen, te bewaren. Als u een kopie van een van de documenten wilt hebben, kunt u contact met ons opnemen (met behulp van de gegevens in Clausule 11.1). Op onze website vindt u ook een kopie van de laatste versie van deze voorwaarden.

  1.3 Terwijl deze Overeenkomt van kracht is, verstrekken wij u op verzoek een kopie van deze Overeenkomst.

  1.4 Deze Voorwaarden zijn verdeeld in vier afzonderlijke delen:
  1.4.1 Deel A bevat de voorwaarden die onze relatie met u regelen;
  1.4.2 Deel B bevat de specifieke voorwaarden die uw Betaalrekening bij ons regelen (en eventuele Orders die u plaatst met behulp van die Betaalrekening);
  1.4.3 Deel C bevat de specifieke voorwaarden die de FX Diensten regelen die wij aanbieden, inclusief Spot- en Forward-contracten; en
  1.4.4 Deel D bevat algemene informatie en andere belangrijke voorwaarden die de Overeenkomst regelen.

  2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

  2.1 Waar de onderstaande woorden in deze Voorwaarden worden gebruikt met hoofdletters, hebben zij de volgende betekenis:
  2.1.1 ‘Toepasselijk recht’ betekent iedere toepasselijke wet, statuut, verordening of wettelijk bindend voorschrift of bevel zoals geïnterpreteerd rekening houdend met regelgevingsbeleid, richtlijnen of industriële gedragscode, met betrekking tot een van de partijen of onderwerp in kwestie, inclusief (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (i) de WBI; (ii) Boek VII WER; (iii) de Belgische Wet ter voorkoming van het witwassen van geld 2017; en (iv) de Belgische en internationale financiële sanctieregelingen.
  2.1.2 ‘Inschrijvingsformulier’ betekent Deel 1 van het Inschrijvingsformulier, eventuele aanvullende voorwaarden en alle andere informatie die door u daarbij is ingediend.
  2.1.3 ‘Geautoriseerde partij’ betekent iedere natuurlijke persoon die in Deel 1 van het Inschrijvingsformulier een ‘Geautoriseerde partij’ wordt genoemd.
  2.1.4 ‘Belgische Wet ter voorkoming van het witwassen van geld 2017’ betekent de Belgische Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  2.1.5 ‘Begunstigde’ betekent u of iedere derde betalingsbegunstigde die u opneemt in uw Order.
  2.1.6 ‘Rekening van de Begunstigde’ betekent de bankrekening waar u geld naartoe overmaakt.
  2.1.7 ‘Boek VII WER’ betekent bepalingen over betaaldiensten in Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht.
  2.1.8 ‘Bankwerkdag’ betekent een dag waarop banken geopend zijn voor algemene bankdiensten in alle rechtsgebieden die betrokken zijn bij de Transactie.
  2.1.9 ‘Vroegtijdige beëindiging’ betekent een omkering van een Transactie in omstandigheden zoals uiteengezet in Clausule 21 of anders volgens deze Overeenkomst.
  2.1.10 ‘Leveringsdatum’ betekent de Bankwerkdag waarop wij geld overmaken naar de Rekening van de Begunstigde.
  2.1.11 ‘Betaalrekening’ betekent de betaalrekening die wij u leveren en die beheerd en gebruikt dient te worden in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  2.1.12 ‘Ebury Vertegenwoordiger’ betekent een van onze vertegenwoordigers waarmee u in contact kunt komen in verband met de Diensten.
  2.1.13 ‘EER’ betekent de Europese Economische Ruimte.
  2.1.14 ‘Ingangsdatum’ betekent zoals uiteengezet in Clausule 4.1.
  2.1.15 ‘Geval van overmacht’ betekent een geval dat te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van een partij liggen, waarvan de gevolgen onvermijdelijk zouden zijn ondanks alle inspanningen om die te vermijden, die kunnen bestaan uit een handeling of nalatigheid van de overheid, een regelgevende instantie of een andere bevoegde autoriteit, onderbreking, storing of defect of het niet functioneren van onze internet- en telefoonverbindingen of andere communicatiediensten.
  2.1.16 ‘Forward-contract’ betekent een valutacontract waarin wij overeenkomen dat wij op een specifieke datum of gespecificeerd databereik in de toekomst geld wisselen tegen een overeengekomen wisselkoers en op een overeengekomen tijd, wat dient om de betaling te faciliteren van identificeerbare goederen, diensten of directe investeringen.
  2.1.17 ‘Insolvent’ betekent dat u of een andere persoon een stap onderneemt (of dreigt te ondernemen) in verband met:
  (a) het doen van een schikking, compromis, toewijzing of regeling met een van uw crediteuren;
  (b) de benoeming van een andere bewindvoerder of beheerder van een van uw activa (inclusief de procedure van ‘collectieve schuldenregeling’/‘règlement collectif de dettes’ volgens het Belgisch gerechtelijk Wetboek);
  (c) iedere gelijkaardige procedure in elk rechtsgebied; of
  (d) u bent niet in staat of u geeft toe niet bij machte te zijn uw schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of u wordt geacht of verklaard niet in staat te zijn uw schulden te betalen volgens het toepasselijke recht.
  2.1.18 ‘Limietorder’ betekent een order om geld te wisselen tegen een gespecificeerde wisselkoers en binnen een gespecificeerde tijdsperiode.
  2.1.19 ‘Margin’ betekent gelden (in elke valuta die wij kunnen specificeren) die wij u vragen ons te leveren als zekerheid voor het aangaan van een Forward-contract met u.
  2.1.20 ‘Verlies/Verliezen’ betekent alle marktverliezen in verband met wisselkoersschommelingen, schade, kosten, aansprakelijkheden, verliezen, claims, vonnissen, sancties, boetes, uitgaven (inclusief redelijke honoraria en kosten voor advocaten en accountants), kosten van onderzoek, bedragen betaald in vereffening, gerechtskosten en andere kosten van rechtszaken.
  2.1.21 ‘Margin Call’ betekent een verzoek door ons om een som die volgens ons noodzakelijk is om het bedrag van de Margin te handhaven ten opzichte van de waarde van de Aankoopvaluta.
  2.1.22 ‘Aangewezen rekening’ betekent de Ebury bankrekening die wij specificeren in de Betalingsbevestiging.
  2.1.23 ‘Online systeem’ betekent het elektronische platform en interface (door ons gehost) via welke u toegang hebt tot de meeste (maar niet alle) Diensten.
  2.1.24 ‘Order’ betekent de informatie die u ons kunt verstrekken met betrekking tot (a) een Overmaking; of (b) een Transactie.
  2.1.25 ‘Betaling’ betekent onbezwaarde middelen die door ons van u worden ontvangen met betrekking tot een Transactie in overeenstemming met Clausule 18.
  2.1.26 ‘Betalingsbedrag’ betekent het volledige bedrag dat u ons moet betalen om uw Transactie te voltooien zoals gespecificeerd in uw Betalingsinstructiebevestiging.
  2.1.27 ‘Betalingsinstructiebevestiging’ betekent de e-mail die wij u sturen ter bevestiging van het Betalingsbedrag en de Rekening van de Begunstigde.
  2.1.28 ‘WBI’ betekent de Belgische Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen van 11 maart 2018.
  2.1.29 ‘Aankoopvaluta’ betekent de valuta die u van ons koopt.
  2.1.30 ‘Verkoopvaluta’ betekent de valuta die wij aan u verkopen.
  2.1.31 ‘Diensten’ betekent de valutawissel en gerelateerde diensten zoals uiteengezet in Clausule 1.1.
  2.1.32 ‘Spot-contract’ betekent een valutacontract waarin wij overeenkomen geld te wisselen volgens een overeengekomen koers binnen 48 uur nadat het contract is aangegaan.
  2.1.33 ‘Transactie’ betekent een Spot-contract, een Forward-contract dat is aangegaan in overeenstemming met Clausule 4.
  2.1.34 ‘Overmaking’ betekent een overmaking van geld aan een door u aangewezen Begunstigde.
  2.1.35 ‘Transactiebewijs’ betekent een bevestiging die door ons (per e-mail) wordt verstuurd met daarin de details van een Transactie.

  2.2 Wij hebben de Voorwaarden opgesplitst in paragrafen en een aantal koppen ingevoegd ten behoeve van het leesgemak. De koppen zijn niet bedoeld om de manier waarop de Voorwaarden worden geïnterpreteerd te beïnvloeden.

  3. HOE KRIJGT U TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN

  3.1 Om gebruik te maken van onze Diensten kunt u zich als volgt registreren om een Betaalrekening aan te maken:
  3.1.1 met behulp van ons Online systeem, door te klikken op ‘Rekening openen’ en de instructies te volgen; of
  3.1.2 door het invullen van een papieren Inschrijvingsformulier (dat wij u doen toekomen) en uw Overeenkomst te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

  3.2 Wanneer u het Online systeem gebruikt:
  3.2.1 dient u alle redelijke stappen te ondernemen om de inloggegevens van uw Betaalrekening te allen tijde veilig te houden en deze nooit aan iemand bekend te maken (Opmerking. Het is raadzaam uw wachtwoord regelmatig (ten minste elke drie (3) tot zes (6) maanden) te wijzigen om het risico van een veiligheidslek met betrekking tot uw Betaalrekening te beperken);
  3.2.2 als u een aanwijzing of vermoeden hebt dat uw inloggegevens, wachtwoord of andere veiligheidskenmerken met betrekking tot uw Betaalrekening verloren zijn, gestolen zijn, misbruikt zijn, zonder toestemming zijn gebruikt of anderszins is gevaar gebracht zijn, dient u zo snel mogelijk nadat u het verlies, de diefstal, het misbruik of het onrechtmatig gebruik hebt ontdekt, contact met ons op te nemen en het wachtwoord te veranderen; en
  3.2.3 als u denkt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u het wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.

  3.3 Het kan zijn dat wij u verzoeken om aanvullende informatie om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze toezichthouders of verplichtingen uit hoofde van het Toepasselijk Recht.

  4. UW RELATIE MET ONS

  4.1 Deze Overeenkomst treedt in werking onmiddellijk nadat:
  4.1.1 u zich hebt geregistreerd via onze website en hebt geklikt om de Voorwaarden te accepteren; of
  4.1.2 als wij per telefoon of e-mail communiceren, een ondertekende gescande kopie van deze Overeenkomst is ontvangen,
  elk de ‘Ingangsdatum’.

  4.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft voor onbepaalde tijd volledig van kracht tenzij en totdat deze door u of ons wordt beëindigd volgens Clausule 9.

  4.3 U dient ons zo snel mogelijk te informeren als er iets verandert in de informatie die u ons hebt verstrekt, inclusief:
  4.3.1 een wijziging van naam, adres of Geautoriseerde partijen; of
  4.3.2 een materiële wijziging van uw financiële positie.

  5. UW GARANTIES

  5.1 U verklaart en garandeert ons bij het aangaan van deze Overeenkomst (en op continue basis):
  5.1.1 dat u te allen tijde zult voldoen aan al het Toepasselijk Recht en u de Diensten niet zult gebruiken voor het witwassen van geld, belastingontduiking of terrorismefinanciering;
  5.1.2 dat u onze Diensten niet zult gebruiken voor speculatieve handel; en
  5.1.3 dat alle informatie die ons van tijd tot tijd is verstrekt (inclusief de informatie in het Inschrijvingsformulier) waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

  6. AANSPRAKELIJKHEID

  6.1 Aangezien deze Voorwaarden u worden aangeboden als individu, zijn wij niet aansprakelijk voor zakelijke Verliezen of kosten die u lijdt of maakt (zoals verlies van bedrijfswinsten of kansen).

  6.2 Wij zijn tegenover u niet aansprakelijk voor door u geleden Verliezen:
  6.2.1 als wij door het Toepasselijk Recht worden belet om een van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen;
  6.2.2 die voortvloeien uit of die verband houden met een Geval van overmacht; of
  6.2.3 die voortvloeien uit of die verband houden met een Overmaking of Transactie waarbij wij hebben gehandeld volgens uw directe instructies.

  6.3 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een andere partij uitsluiten of beperken voor:
  6.3.1 overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit nalatigheid;
  6.3.2 fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of bedrog; of
  6.3.3 iets anders dat niet kan worden beperkt of uitgesloten uit hoofde van Toepasselijk Recht.

  7. VERREKENINGSRECHTEN

  7.1 Wij mogen te allen tijde bedragen die u ons verschuldigd bent verrekenen met:
  7.1.1 een schuld die wij naar u toe hebben (uit hoofde van deze Overeenkomst of anders) als de te verrekenen schulden zijn uitgedrukt in verschillende valuta’s, kunnen we een van de valuta’s converteren tegen de marktkoers ten behoeve van de verrekening; en/of
  7.1.2 elk bedrag dat op dat moment aan u is toegekend en dat op de Betaalrekening staat.

  7.2 Alle bedragen die aan ons verschuldigd zijn uit hoofde van deze Clausule dienen volledig aan ons te worden betaald en u mag alleen belastbare bedragen aftrekken of inhouden zoals vereist door Toepasselijk Recht.

  7.3 Als een betaling meer dan zeven (7) dagen achterstallig is, dient u van tijd tot tijd rente te betalen over het achterstallige bedrag tegen een rentepercentage van 2% per jaar boven op de Barclays Bank PLC basisrente (of de rente van een opvolger). Deze rente begint op dagelijkse basis te lopen vanaf de vervaldatum tot aan de feitelijke betaling van het achterstallige bedrag.

  7.4 Als een bedrag onbetaald blijft, kunnen wij incassomaatregelen treffen zoals het benoemen van een incassobureau of andere derde partij om te assisteren bij het innen van bedragen die door u aan ons verschuldigd en betaalbaar zijn.

  8. WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST

  8.1 Wij zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij kunnen een paar redenen bedenken waarom het voor ons redelijk zou zijn om dit te doen, en hebben deze redenen hieronder vermeld. Het kan echter zijn dat we in de toekomst wijzigingen doorvoeren om andere redenen.

  8.2 Wij kunnen deze Overeenkomst om welke reden dan ook wijzigen (inclusief de volgende reden) als een wijziging een redelijke en evenredige reactie is op een wijziging die ons beïnvloedt of waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze ons zal beïnvloeden:
  8.2.1 vanwege een verandering in het Toepasselijk Recht moeten wij bijvoorbeeld onze vereisten veranderen om uw Betaalrekening veilig te houden om te voldoen aan nieuwe, hogere standaards die door de wet zijn bepaald;
  8.2.2 als de wijziging u ten goede komt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe producten of diensten worden geïntroduceerd of de bestaande producten en diensten worden verbeterd;
  8.2.3 als reactie op een wijziging van onze kosten van het beheren van uw Betaalrekening of om u te voorzien van gerelateerde diensten, bijvoorbeeld door een nieuw tarief te introduceren;
  8.2.4 als reactie op mogelijke risico’s voor de veiligheid van uw Betaalrekening, bijvoorbeeld door de veiligheidsstappen te veranderen die u moet volgen om toegang te krijgen tot uw Rekening of een Order in te dienen; of
  8.2.5 als reactie op een andere wijziging die ons beïnvloedt, als het redelijk is de effecten van de wijziging op u af te wentelen, bijvoorbeeld om af te stemmen op ontwikkelingen in digitale betalingen.

  8.3 We kunnen wijzigingen doorvoeren om een andere reden die we niet kunnen voorzien, bijvoorbeeld als reactie op wijzigingen bij onze concurrenten die van invloed zijn op hoe wij onze diensten aan u willen leveren.

  8.4 We zullen u iedere wijziging van deze Overeenkomst schriftelijk bekendmaken (per post of e-mail). De voorgestelde wijziging treedt automatisch in werking op de datum die is vermeld in onze kennisgeving. Deze datum dient ten minste twee (2) maanden na de datum van ontvangst van onze kennisgeving te zijn.

  8.5 U kunt ons via help@ebury.com laten weten dat u deze Overeenkomst wilt beëindigen (en uw elektronische geldrekening wilt sluiten) voordat de wijziging in werking treedt; anders gaan wij ervan uit dat u de wijziging hebt geaccepteerd.

  9. BEËINDIGING

  9.1 Elke partij kan deze Overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van reden door ons hiervan ten minste een (1) maand van tevoren in kennis te stellen.

  9.2 Wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van reden door u hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren in kennis te stellen.

  9.3 Wij kunnen deze Overeenkomst (in het geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk zonder aankondiging beëindigen als:
  9.3.1 u onze Diensten frauduleus of illegaal gebruikt;
  9.3.2 wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een toezichthouder;
  9.3.3 wij dit (in alle redelijkheid) naar onze mening moeten doen om onze wettelijke of regelgevende verplichtingen na te komen; of
  9.3.4 u inbreuk pleegt op deze Overeenkomst of een overeenkomst met onze geaffilieerde ondernemingen.
  Wij laten u weten dat wij dit gaan doen zodra de wet dit ons toestaat.

  9.4 Anders kunnen wij deze Overeenkomst of de Diensten (in het geheel of gedeeltelijk) op enig moment opschorten of beëindigen met onmiddellijke ingang door hiervan kennis te geven als:
  9.4.1 u inbreuk pleegt op een materiële verklaring of garantie of anderszins een materiële inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  9.4.2 u inbreuk pleegt op een Toepasselijk Recht of dit anderszins verzuimt na te komen;
  9.4.3 wij materiële zorgen hebben over de deugdelijkheid van de informatie die u ons hebt verstrekt;
  9.4.4 als u insolvent bent;
  9.4.5 een toepasselijke regelgevende of rechtshandhavingsautoriteit een regelgevings- of handhavingsmaatregel of onderzoek tegen u instelt;
  9.4.6 er een andere wijziging is van uw omstandigheden (inclusief een verslechtering in of wijziging van uw financiële positie) die volgens ons materieel ongunstig is voor de voortzetting van de Diensten;
  9.4.7 een Geval van overmacht gedurende meer dan drie (3) opeenvolgende kalendermaanden voortduurt; of
  9.4.8 u naar onze redelijke mening niet langer geschikt bent om de Diensten te ontvangen.

  10. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING

  10.1 Na het verlopen of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook dient u:
  10.1.1 onmiddellijk alle lopende Transacties volledig te betalen (ter voorkoming van misverstanden, wij blijven het recht behouden om bedragen te verrekenen of af te trekken in overeenstemming met Clausule 7); en
  10.1.2 tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald en afhankelijk van enige rechten of verplichtingen die zijn opgebouwd voor de beëindiging, heeft geen van de partijen een verdere verplichting tegenover de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst.

  10.2 Bovendien zullen wij na de beëindiging van deze Overeenkomst:
  10.2.1 eventuele lopende transacties vroegtijdig beëindigen; en
  10.2.2 alle tarieven en andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomst aftrekken van de Betaalrekening en eventuele resterende gelden overmaken naar de door u aangewezen bankrekening (zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Overeenkomst).

  10.3 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen effect op bepalingen van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of daaruit noodzakelijkerwijs voortvloeiend bedoeld zijn om van kracht te blijven na deze beëindiging.

  11. CONTACT OPNEMEN / KLACHTEN

  11.1 Wilt u contact met ons opnemen over uw Betaalrekening of een van de Diensten, dan kunt u dit doen (tenzij wij anders aangeven) via een Ebury Vertegenwoordiger of anders door contact op te nemen via help@ebury.be.

  11.2 Bent u ontevreden over een van onze Diensten, neemt u dan schriftelijk contact met ons op via de volgende gegevens:
  Post: Compliance Department
  Ebury Partners Belgium NV/SA
  Regentlaan 37 Boulevard du Régent
  1000 Brussel
  E-mail: complaints@ebury.com

  11.3 Wilt u rechtstreeks met een Ebury Vertegenwoordiger spreken, maak dan gebruik van de telefoonnummers in de volgende link: https://nl.ebury.be/over-ons/contact/

  11.4 Ga voor meer informatie over ons Klachtenbeleid naar https://www.ebury.be/politique-de-reclamation/.

  11.5 Als uw klacht onopgelost blijft, kunt u het recht hebben om deze te verwijzen naar de Ombudsfin, de Belgische Ombudsman voor financiële Diensten (‘FOS’). Verdere informatie, contactgegevens en de toelatingsvereisten vindt u op https://www.ombudsfin.be/ .

  11.6 U kunt ook het recht hebben om gebruik te maken van het platform voor onlinebeslechting van geschillen van de Europese Commissie om uw klacht op te lossen. U vindt het platform op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

  11.7 Onze Diensten vallen niet onder het Depositogarantiestelsel dat wordt georganiseerd door de Belgische overheid en ook niet onder een ander nationaal of buitenlands garantiestelsel.

  Deel B: Uw Betaalrekening

  12. DE BETAALREKENING

  12.1 Uw Betaalrekening is een betaalrekening waarmee u elektronische betalingen kunt versturen en ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Clausule 12.

  12.2 Uw Betaalrekening is geen persoonlijke bank- of depositorekening en u krijgt geen rente op het geld dat op de Betaalrekening staat.

  12.3 Als de verstrekker van uw Betaalrekening zijn wij door de Nationale Bank van België volgens de WBI geautoriseerd als betaaldienstinstelling, wat ons in staat stelt betaalrekeningen aan te bieden en betaaldiensten te leveren.

  12.4 Als betaaldienstinstelling zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat klantgelden naar behoren worden ‘beschermd’. Dit betekent dat geld dat wij ontvangen dat correspondeert met betalingen wordt bewaard in een of meer afgescheiden bankrekeningen apart van onze eigen gelden, in overeenstemming met de WBI. In geval van onze insolventie vormen deze gelden een activapool die is gescheiden van onze failliete boedel en wordt een beheerder gerechtigd om u uit deze pool terug te betalen (met voorrang op andere crediteuren).

  12.5 Uw Betaalrekening(en) wordt/worden geluid in de valuta’s die door u geselecteerd zijn.

  13. DE BETAALREKENING GEBRUIKEN

  13.1 Wij zullen al het geld dat van u of namens u van derden is ontvangen, crediteren op uw Betaalrekening.

  13.2 Uw Betaalrekening kan worden gebruikt om:
  13.2.1 geld te bewaren met het oog op toekomstige betalingstransacties in een valuta die door u is bepaald in uw Inschrijvingsformulier;
  13.2.2 overmakingen te doen (alleen of in combinatie met een Transactie);
  13.2.3 Betalingen te doen in verband met een of meer Transacties; en
  13.2.4 een Marginstorting te doen in overeenstemming met Clausule 19.

  13.3 Wij staan u niet toe een Overmaking of Betaling te doen vanuit uw Betaalrekening als uw Betaalrekening hierdoor een negatief saldo krijgt. U moet er hierom voor zorgen dat u, ook met het oog op de Margin Calls die van tijd tot tijd gedaan worden, voldoende geld op uw Rekening hebt staan voordat u een Order plaatst.

  13.4 Wij kunnen bestedingslimieten toepassen op uw Betaalrekening (bijvoorbeeld het maximumbedrag voor Overmakingen of Transacties die u kunt doen in één dag of de maximale blootstelling die u kunt hebben aan één enkele valuta), en wij laten het u weten als we dit doen.

  13.5 Wij leggen geen tarieven of vergoedingen op voor onze Diensten behalve voor Overmakingen of Transacties in dezelfde valuta. In dat geval brengen wij in overleg met u een redelijke vergoeding in rekening. Wij laten u weten wat onze tarieven zijn voordat u Transacties of Overmakingen accepteert.

  13.6 Anderen kunnen echter wel tarieven, vergoedingen of heffingen opleggen. Zo kan een correspondentbank die is betrokken bij de verwerking van uw Overmaking u een tarief vragen voor het overmaken van geld naar de Rekening van de Begunstigde.

  13.7 De wisselkoersen die zij hanteren zijn variabele wisselkoersen die de hele dag door veranderen (ze reageren bijvoorbeeld op bewegingen op valutamarkten). De wisselkoers die wordt toegepast op uw betalingen wordt vermeld op uw afschrift. Tenzij anders met u overeengekomen, is de wisselkoers die wij toepassen op Overmakingen (inclusief eventuele betalingen die in de toekomst gedateerd zijn) en Transacties die in een andere valuta zijn dan de munteenheid van uw Betaalrekening de koers die van toepassing is tegen de tijd dat uw betaling wordt verwerkt. U kunt contact opnemen met uw Ebury Vertegenwoordiger om te vragen welke koers van toepassing is.

  13.8 U kunt online, telefonisch of per e-mail vanuit uw Betaalrekening een Order plaatsen:
  13.8.1 Online: U logt in op het Online systeem (met uw wachtwoord en inloggegevens) en volgt de instructies om uw Order in te dienen.
  13.8.2 Telefoon: U belt een Ebury Vertegenwoordiger en specificeert uw Order, samen met de overige informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen.
  13.8.3 E-mail: U stuurt ons een e-mail en specificeert uw Order.

  13.9 Als u een Order bevestigt (en een Betaling doet in overeenstemming met Clausule 18) op een niet-Bankwerkdag (of na onze sluitingstijden, die wij bekendmaken op onze website), verwerken wij uw Overmaking op de volgende Bankwerkdag.

  13.10 We sturen het geld naar de Rekening van de Begunstigde die door u is aangewezen.

  13.11 Als de Rekening van de Begunstigde wordt aangehouden in de EER en in Britse pond (£), euro (€) of een andere EER-valuta luidt, ontvangt de rekeningverstrekker (bijvoorbeeld de bank) het geld aan het einde van de volgende Bankwerkdag nadat u ons hebt verzocht dit over te maken. Als de Rekening van de Begunstigde wordt aangehouden in de EER (en de transactie in een niet-EER valuta luidt), ontvangt de rekeningverstrekker het geld binnen vier Bankwerkdagen nadat u ons hebt verzocht dit over te maken.

  13.12 Als de rekeningverstrekker gevestigd is in de EER en de Rekening van de Begunstigde in een EER-valuta luidt, dan wordt de rekeningverstrekker wettelijk verzocht het geld op de Rekening van de Begunstigde te zetten zodra hij dit ontvangen heeft. Bankpraktijken kunnen variëren als u geld overmaakt naar een rekening in een niet-EER-valuta of naar een rekening buiten de EER. Voor meer informatie over wanneer een betaling wordt bijgeschreven op een dergelijke rekening kunt u zich wenden tot ons of tot de verstrekker van de Rekening van de Begunstigde.

  13.13 Als een Overmaking die u ons heeft gevraagd te doen binnen de EER niet plaatsvindt wanneer dit had gemoeten, kunt u ons vragen contact op te nemen met de verstrekker van de Rekening van de Begunstigde en deze vragen de Overmaking te behandelen alsof deze is gedaan op welk tijdstip dan ook.

  13.14 De verstrekker van de Rekening van de Begunstigde kan zijn eigen tarieven opleggen voor de Overmaking.

  13.15 Indien u een betaling doet met behulp van uw Betaalrekening, trekken wij het bedrag van de betaling af van het saldo van uw Betaalrekening. U moet ervoor zorgen dat u voldoende geld op uw Betaalrekening hebt staan om het bedrag van een Transactie of Overmaking te dekken die u wilt doen via uw Betaalrekening. Als u niet voldoende geld op uw Betaalrekening hebt staan, behouden wij ons het recht voor de uitoefendatum van de Transactie of Overmaking uit te stellen en kunnen wij een vergoeding opleggen om de kosten hiervan te dekken.

  13.16 Via het Online systeem stellen wij u te allen tijde belangrijke informatie ter beschikking met betrekking tot alle transacties op uw Betaalrekening evenals een transactiegeschiedenis. Deze informatie kan ook worden gedownload als rapport dat ongewijzigd kan worden opgeslagen en gereproduceerd.

  13.17 Elke transactie die wordt gedaan via uw Betaalrekening krijgt een uniek transactie-ID dat wordt vermeld in de transactiegeschiedenis. U moet dit transactie-ID vermelden in uw communicatie met een Ebury Vertegenwoordiger over een bepaalde transactie.

  13.18 Tenzij we anders overeenkomen, verstrekken wij u iedere maand gratis een afschrift, op voorwaarde dat er tijdens die maand betalingstransacties hebben plaatsgevonden op de rekening.

  13.19 Elke afschrijving vanaf de Betaalrekening vindt plaats naar de bankrekening die u ons hebt opgegeven toen u zich voor het eerst registreerde om gebruik te maken van onze Diensten en u kunt verzoeken om een afschrijving via het Online systeem, tenzij wij anders overeenkomen.

  14. AANSPRAKELIJKHEID

  14.1 Onjuiste uitvoering
  14.1.1 In geval van een gebrekkige of niet-uitgevoerde transactie naar of van de Betaalrekening, storten wij zonder onnodige vertraging het bedrag van een betaling en eventuele kosten die u als gevolg hiervan hebt betaald terug afhankelijk van de andere bepalingen van deze Clausule 14.
  14.1.2 Wij zijn niet aansprakelijk als de fout is veroorzaakt door de betaaldienstverlener van de afzender (voor een betaling naar de Betaalrekening) of de betaaldienstverlener van de Begunstigde (voor een betaling vanaf de Betaalrekening), tenzij wij ook die betaaldienstverlener zijn.
  14.1.3 Als een betaling naar de verkeerde persoon gaat, of is vertraagd, omdat u ons de verkeerde gegevens hebt verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk maar doen wij alles wat redelijk is om de betaling te herstellen. Hiervoor kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen.

  14.2 Ongeautoriseerde betalingen
  14.2.1 In geval van een betaling vanaf de Betaalrekening die u niet hebt geautoriseerd, storten wij onmiddellijk de betaling en eventuele kosten die u als gevolg hiervan hebt betaald terug afhankelijk van de andere bepalingen van deze Clausule 14.
  14.2.2 Als wij kunnen aantonen dat u frauduleus hebt gehandeld, bent u aansprakelijk voor alle betalingen vanaf de Betaalrekening die wij niet konden tegenhouden.
  14.2.3 Als wij kunnen aantonen dat u in grove mate nalatig bent geweest in het veilig houden van uw inloggegevens en wachtwoord van uw Profiel of enig apparaat dat u gebruikt om toegang te hebben tot onze Diensten, bent u aansprakelijk voor betalingen vanaf de Betaalrekening, maar alleen totdat u ons hebt geïnformeerd dat apparatuur of inloggegevens zijn verloren of gestolen of misbruikt kunnen zijn.
  14.2.4 U dient ons zonder onnodige vertraging te informeren (met behulp van de gegevens in Clausule 11.1) als u ontdekt dat de inloggegevens van uw Profiel of een apparaat dat u gebruikt om toegang te hebben tot uw Profiel kwijt zijn, zijn gestolen of zijn misbruikt.
  14.2.5 Wij betalen niet terug volgens Clausules 14.2.2 of 14.2.3 als u verzuimt ons zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen dertien (13) maanden na de datum van de Transactie of Overmaking te wijzen op een ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde transactie. Toch zullen wij proberen de transactie voor u te traceren (als u ons daarom vraagt) en een redelijke vergoeding opleggen om de kosten hiervan te dekken.

  15. BEPERKT GEBRUIK VAN UW ACCOUNT

  15.1 Wij kunnen de Betaalrekening opschorten of de functionaliteit ervan anderszins beperken op redelijke gronden in verband met de veiligheid van de Betaalrekening of een van de veiligheidskenmerken of als wij redelijkerwijs vermoeden dat ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van de Betaalrekening heeft plaatsgevonden of dat een van de veiligheidskenmerken is aangetast.

  15.2 Wij stellen u van tevoren of, indien dit voor ons onmogelijk is, onmiddellijk nadat de opschorting of beperking is opgelegd, in kennis van een eventuele opschorting of beperking en de redenen voor een dergelijke opschorting tenzij dit onwettig zou zijn of onze redelijke veiligheidsbelangen zou schaden.

  15.3 Wij heffen de opschorting en/of de beperking op zodra dit uitvoerbaar is nadat de redenen voor de opschorting en/of beperking niet langer bestaan.

  15.4 Als wij vermoeden of ontdekken dat uw Betaalrekening onderhevig kan zijn aan fraude of veiligheidsbedreigingen, nemen wij contact met u op via de contactgegevens die in ons bezit zijn.

  16. DE BETAALREKENING SLUITEN

  16.1 Na de beëindiging van deze Overeenkomst kunt u of kunnen wij uw Betaalrekening sluiten zodra we het eventuele restsaldo op de Betaalrekening hebben overgemaakt naar de door u aangewezen bankrekening.

  16.2 Nadat de Betaalrekening is gesloten, zullen we eventuele andere bedragen die wij u verschuldigd zijn overmaken naar de door u aangewezen bankrekening (tenzij we anders overeenkomen).

  DEEL C: FX DIENSTEN

  Opmerking. De FX Diensten die worden beschreven in dit Deel C bestaan niet uit de levering van een betaalrekening en ook niet uit de betaaldienstactiviteit en worden daarom niet onderworpen aan de toezicht van de BNB uit hoofde van de WBI. Boek VII WER is niet van toepassing op deze FX Diensten.

  17. TRANSACTIES PLAATSEN

  17.1 Hoe een Transactie plaatsen en bevestigen
  17.1.1 U kunt een Order plaatsen door een van de methoden in Clausule 13.8 online, telefonisch of per e-mail te gebruiken.
  17.1.2 Zodra wij uw Order hebben ontvangen, bevestigen wij:
  (a) het bedrag van de Verkoopvaluta en de Aankoopvaluta;
  (b) de wisselkoers die wij voornemens zijn toe te passen;
  (c) elke Betaling die gedaan moet worden in overeenstemming met Clausule 18;
  (d) elke Margin die door u betaald moet worden in overeenstemming met Clausule 19; en
  (e) eventuele aanvullende voorwaarden die wij voornemens zijn toe te passen op de Transactie.
  17.1.3 Na ontvangst van een Order verstrekken wij u een Transactiebewijs en een Betalingsinstructiebevestiging, die wij kunnen leveren in een enkel bericht.
  17.1.4 U moet het Transactiebewijs en de Betalingsinstructiebevestiging zorgvuldig bekijken en het ons vóór de betaling laten weten als een van de gegevens onjuist is. Als u een order plaatst per telefoon of e-mail, moet u ons dit laten weten binnen een (1) uur na ontvangst van uw Transactiebewijs en Betalingsinstructiebevestiging. Wij verstrekken u zo snel mogelijk een aangepast Transactiebewijs en/of een aangepaste Betalingsinstructiebevestiging.
  17.1.5 Behalve in het geval van Limietorders (zie Clausule 20 hieronder), voeren wij de Transactie uit na ontvangst van de Betaling.
  17.1.6 U mag geen Transactie annuleren die u bij ons hebt geplaatst. Echter, als wij de Transactie nog niet hebben verwerkt:
  (a) kunt u eventuele incorrecte gegevens van de Rekening van de Begunstigde corrigeren (alhoewel wij hiervoor een vergoeding in rekening kunnen brengen); of
  (b) kunnen wij u naar eigen inzicht toestaan de Transactie te annuleren.
  17.1.7 Als wij u toestaan een Order te annuleren:
  (a) als wij het Betalingsbedrag al hebben ontvangen, storten wij dit terug op de rekening waar het bedrag vandaan kwam. Als de Verkoopvaluta en Aankoopvaluta verschillen, converteren we de Aankoopvaluta terug naar de Verkoopvaluta met behulp van een overeengekomen wisselkoers bij de annulering. Dit betekent dat het bedrag dat wij naar u terugboeken meer of minder kan zijn dan het oorspronkelijke Betalingsbedrag;
  (b) wij betalen geen vergoedingen terug die u ons betaald hebt; en
  (c) wij kunnen u verzoeken een extra vergoeding te betalen die wij met u overeenkomen bij het toestaan van de annulering.

  17.2 Opschorting of Annulering van de Transactie
  17.2.1 Wij kunnen een Transactie afwijzen, opschorten, buiten beschouwing laten of annuleren, of wij kunnen naar eigen inzicht weigeren een Transactiebewijs af te geven om een van de volgende redenen:
  (a) als (naar onze redelijke mening) de Order onduidelijk is;
  (b) als (naar onze redelijke mening) de Order niet was geautoriseerd door een Geautoriseerde partij;
  (c) als u insolvent bent;
  (d) als u inbreuk pleegt op een materiële verklaring of garantie of anderszins inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  (e) als wij anders inbreuk kunnen plegen op het Toepasselijk Recht of te maken krijgen met maatregelen door een toezichthouder of andere autoriteit;
  (f) de Transactie kan gekoppeld zijn aan een activiteit die in strijd is met het Toepasselijk Recht;
  (g) u hebt verzuimd de Betaling te doen op de vervaldag of u pleegt anderszins inbreuk op deze Overeenkomst of een andere overeenkomst die u met ons hebt afgesloten;
  (h) als u verzuimt ons voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen de Transactie te voltooien; en
  (i) als de Transactie zich buiten onze financiële misdrijfrisicobereidheid bevindt.
  17.2.2 Wij zullen u in kennis stellen van de reden voor het weigeren, annuleren of vertragen van een Transactie (als de wet ons dat toestaat) en indien mogelijk ook van de redenen waarom we dit doen en hoe u feitelijke fouten die leidden tot onze maatregel kunt rechtzetten.
  17.2.3 Als wij een Transactie annuleren nadat we de Betaling hebben ontvangen, zullen wij het betreffende bedrag met de gerelateerde vergoedingen die wij hebben ontvangen (min onze redelijke kosten) terugboeken op de rekening van waar de Betaling was gedaan.

  18. BETALING

  18.1 U dient ons het volledige Betalingsbedrag te betalen vanaf uw Betaalrekening op of vóór de Leveringsdatum. Als wij het Betalingsbedrag niet hebben ontvangen op de Leveringsdatum (of een overeengekomen gewijzigde Leveringsdatum in overeenstemming met Clausule 19.7), kunnen wij:
  18.1.1 weigeren de Transactie te voltooien; en/of
  18.1.2 de Transactie afsluiten in overeenstemming met Clausule 21.
  Het niet doen van een Betaling in overeenstemming met deze Clausule 18 vormt een materiële inbreuk op deze Overeenkomst.

  18.2 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan uit hoofde van het Toepasselijk Recht, kunnen wij over elk bedrag dat ons verschuldigd is uit hoofde van deze Overeenkomst nadat deze bedragen verschuldigd en betaalbaar worden, een rente rekenen van 2% per jaar boven op de basisrente van de Bank of England. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum totdat wij de volledige betaling ontvangen van het achterstallige bedrag in onbezwaarde middelen.

  19. FORWARD-CONTRACTEN

  19.1 Indien u een Forward-contract wilt afsluiten, kunnen wij u vragen een eerste Marginstorting te doen binnen vierentwintig (24) uur nadat u het Transactiebewijs hebt ontvangen.

  19.2 Wij kunnen gedurende de looptijd van het Forward-contract van tijd tot tijd vragen ons een aanvullende Margin te betalen (door een Margin Call te doen) om de relatieve waarde van de Aankoopvaluta te handhaven.

  19.3 In het geval van een Margin Call dient u deze aanvullende Margin vanaf uw Betaalrekening en/of op een andere manier over te maken naar onze Aangewezen rekening binnen vierentwintig (24) uur na ons verzoek.

  19.4 Als u niet voldoet aan de Margin Call, kunnen wij het Forward-contract met onmiddellijke ingang annuleren of vroegtijdig beëindigen.

  19.5 Elke Margin die door u of namens u aan ons wordt betaald, wordt aan ons betaald met als doel de huidige dan wel toekomstige of feitelijke dan wel voorwaardelijke of potentiële verplichtingen aan ons uit hoofde van deze Overeenkomst te waarborgen of af te dekken. We verwerven de volledige eigendom van deze Margin en wij houden geen enkele Margin namens u aan (al dan niet als trust) en wij kunnen hiermee omgaan alsof deze van onszelf was. In het geval van onze insolventie hebt u de rang van algemene crediteur van ons met betrekking tot deze Margin die aan ons is betaald.

  19.6 Wij hebben bij u een schuld die gelijk is aan het bedrag van de Margin dat door ons is ontvangen, afhankelijk van eventuele verrekeningsrechten uit hoofde van, of andere voorwaarden van deze Overeenkomst, of uit hoofde van de algemene wet. Wij betalen u elk bedrag van de Margin in zijn geheel of een deel daarvan dat u ons verschuldigd bent (bijvoorbeeld na de voltooiing van een Transactie) uit hoofde van deze Clausule voor zover wij, naar eigen inzicht, van oordeel zijn dat het bedrag van de Margin dat u aan ons heeft overgemaakt hoger is dan het bedrag dat wij nodig hebben om al uw huidige of toekomstige, feitelijke of voorwaardelijke, potentiële verplichtingen tegenover ons uit hoofde van deze Overeenkomst of anders te waarborgen of af te dekken.

  19.7 U kunt ons vragen de Leveringsdatum te vervroegen (pre-deliver) of de Leveringsdatum uit te stellen (roll over) met betrekking tot uw gehele Forward-contract of slechts een deel daarvan. Wij kunnen met een dergelijk verzoek geheel naar eigen inzicht instemmen. Als wij hiermee instemmen, accepteert u dat wij het Betalingsbedrag kunnen aanpassen aan de nieuwe Leveringsdatum.

  20. LIMIETORDERS

  20.1 Wij voeren een Limietorder uit wanneer wij het door u aangewezen percentage bereiken binnen de overeengekomen tijdsperiode.

  20.2 Als de laatste dag van de overeengekomen tijdsperiode op een niet-Bankwerkdag valt, loopt uw Limietorder af op de volgende Bankwerkdag.

  20.3 U kunt een Limietorder te allen tijde annuleren (telefonisch of per e-mail), totdat de overeengekomen wisselkoers door ons is bereikt.

  20.4 Na de succesvolle uitvoering van een Limietorder verstrekken wij u een Transactiebewijs waarin de gegevens van de Transactie worden uiteengezet.

  20.5 Hoewel wij proberen de overeengekomen wisselkoers binnen de overeengekomen periode te bereiken, kunnen wij niet garanderen dat de overeengekomen wisselkoers wordt behaald.

  21. AFSLUITING

  21.1 Wij kunnen een bepaalde Transactie of alle huidige Transacties die u bij ons hebt afsluiten zonder u daarvan in kennis te stellen:
  21.1.1 als u verzuimt een Betaling te doen op de vervaldatum, inclusief de betaling van Margin;
  21.1.2 als u verzuimt informatie te verstrekken die wij hebben opgevraagd of een garantie/verklaring die u aan ons hebt afgegeven naar onze mening materieel onnauwkeurig, onjuist of misleidend is geworden;
  21.1.3 in het geval van uw overlijden of verlies van het geestelijk vermogen;
  21.1.4 in het geval dat u insolvent bent;
  21.1.5 als u actie onderneemt (of ervan afziet iets te doen) waardoor wij inbreuk plegen op onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;
  21.1.6 als de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst illegaal wordt;
  21.1.7 als u inbreuk pleegt op deze Overeenkomst;
  21.1.8 als u deze Overeenkomst beëindigt in overeenstemming met Clausule 9; of
  21.1.9 als de Transactie zich buiten onze financiële misdrijfrisicobereidheid bevindt.

  21.2 U kunt ons verzoeken om een bepaalde Transactie of huidige Transacties vroegtijdig te beëindigen door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

  21.3 In geval van Vroegtijdige beëindiging:
  21.3.1 kopen wij de valuta terug die wij voor u hebben gekocht toen u de Transacties aanging tegen de heersende markttarieven. Als de waarde van de Aankoopvaluta is toegenomen, betekent dit dat verlies wordt geleden op de Transactie en dat u tegenover ons aansprakelijk bent voor het bedrag van dat verlies (en voor alle kosten die wij hebben gemaakt);
  21.3.2 betalen wij u geen winst die voortvloeit uit de Vroegtijdige beëindiging;
  21.3.3 accepteert u dat het bedrag van elk verlies dat gerealiseerd wordt bij de Vroegtijdige beëindiging van een Transactie een schuld is die door u betaald dient te worden en stemt u ermee in dat wij het totaalbedrag van een verlies (samen met eventuele kosten) onmiddellijk in mindering kunnen brengen op uw elektronische geldrekening;
  21.3.4 als het bedrag dat wij proberen te innen hoger is dan het bedrag van een Margin of van geld dat beschikbaar is op uw elektronische geldrekening, dient u het saldo binnen zeven (7) dagen nadat u door ons in kennis bent gesteld van het verschuldigde totaalbedrag te betalen;
  21.3.5 wij kunnen u rente rekenen over een bedrag dat nog aan ons betaald moet worden na de Vroegtijdige beëindiging tegen een rente van 2% per jaar boven op de basisrente van de Bank of England. Rente loopt op en wordt berekend per dag en wordt samengesteld per maand vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot aan de datum waarop de volledige betaling door u is gedaan; en
  21.3.6 wij sturen u een schriftelijke verklaring met het bedrag van eventuele bedragen die aan ons betaald dienen te worden en het bedrag van eventuele bedragen die door ons zijn ingehouden.

  Deel D: ALGEMEEN

  22. OVERIGE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

  22.1 Ebury Partners Belgium (NV/SA) is een vennootschap die is opgericht in België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0681.746.187, statutair gevestigd te 37 Regentlaan, B-1000 Brussel, België, die geautoriseerd is als betaalinstelling door de Nationale Bank van België uit hoofde van de WBI.

  22.2 Geen enkele expliciete voorwaarde van deze Overeenkomst (noch enige impliciete voorwaarde uit hoofde hiervan) is afdwingbaar door een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst.

  22.3 Wij kunnen meeluisteren met telefoongesprekken met u (of een van uw Geautoriseerde partijen) of deze gesprekken opnemen om:
  22.3.1 te controleren of we uw instructies correct uitvoeren en we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen;
  22.3.2 fraude of andere misdaden te helpen opsporen of voorkomen; en
  22.3.3 onze Diensten te verbeteren.
  22.3.4 Voor zover toegestaan door de wet dit te gebruiken in gerechtelijke procedures.

  22.4 Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig is verklaard of onwerkzaam wordt bevonden door een rechtbank of toezichthouder, blijft de rest van de Overeenkomst van toepassing.

  22.5 Wij kunnen ervoor kiezen onze rechten tegenover u niet af te dwingen en dit tegenover ons contractueel bindend te maken door u een kennisgeving te doen waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat we ervoor hebben gekozen dit te doen uit hoofde van deze voorwaarde van de Overeenkomst. In alle andere gevallen geldt dat als we ervoor kiezen rechten tegenover u niet uit te oefenen, we dit later nog steeds kunnen doen.

  22.6 We kunnen:
  22.6.1 een van onze rechten of al onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst (of de volledige Overeenkomst) toewijzen aan een derde; en
  22.6.2 een van onze verplichtingen of al onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (of de volledige Overeenkomst) (middels novatie of anders) over te dragen aan een persoon (een Verkrijger) op voorwaarde dat geen enkele overdracht van onze verplichtingen van kracht zal zijn totdat de Verkrijger u schriftelijk heeft bevestigd dat deze gebonden is aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  22.7 In het geval van onze insolventie wordt een derde vervanger aangewezen die – voor zover toegestaan volgens het Toepasselijk Recht – het recht heeft lopende Overmakingen en Transacties (inclusief het uitvoeren van Vroegtijdige beëindigingen) te beheren en Betalingen die gedaan zijn of gedaan moeten worden, af te handelen.
  22.8 U mag geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen.
  22.9 De wetten van België zijn bepalend voor het oplossen van juridische kwesties over deze Overeenkomst, en onze betrekkingen met u voorafgaand aan het moment waarop u deze Overeenkomst aanging, en de rechtbanken van Brussel, België zijn ook bevoegd om eventuele juridische kwesties in verband met deze Overeenkomst te behandelen.

  Addendum: Ebury Partners Belgium NV/SA – Ebury Valutarekeningen

  Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn een addendum bij de Ebury Relatieovereenkomst tussen u en Ebury Partners Belgium NV/SA (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). Deze Voorwaarden staan niet los van en zijn niet onafhankelijk van de Ebury Relatieovereenkomst en dit addendum vormt een kaderovereenkomst waarin informatie is opgenomen over uw Valutarekeningen. Als u deze Relatieovereenkomst al bent aangegaan, blijft deze op u van toepassing. De Valutarekeningen kunnen worden geleverd door Ebury of door een van de Partnerbanken van Ebury. In geval van een tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Ebury. Alle gedefinieerde termen die wij hieronder gebruiken komen overeen met de termen die zijn opgenomen in die Relatieovereenkomst.

  VALUTAREKENINGEN

  U kunt een of meer Valutarekening(en) bij ons aanhouden, bestaande uit een rekeningnummer en andere informatie die nodig is om betalingen in een bepaalde valuta te accepteren. Deze rekeninggegevens zijn een routingadres voor uw Betaalrekening. Dit betekent dat betalingen die naar deze Valutarekeningen worden gestuurd, worden afgestemd met het saldo van uw Betaalrekening bij Ebury.
  Bedragen die worden ontvangen via uw Valutarekeningen worden op precies dezelfde manier behandeld als andere bedragen die u bij ons aanhoudt (zie Clausule 13 van de Ebury Relatieovereenkomst).
  Voordat wij u uw Valutarekeningen aanbieden, kunnen wij aanvullende informatie of documentatie opvragen om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze regelgevers of anders uit hoofde van het Toepasselijk Recht. U dient ons deze opgevraagde informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken.
  U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en gerelateerde lasten die u verplicht kunt zijn te betalen (in welke jurisdictie dan ook) als gevolg van het feit dat u bedragen ontvangt op uw valutarekeningen. Weet u niet zeker wat uw verplichtingen zijn, win dan onafhankelijk advies in bij een belastingadviseur.

  RESTRICTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE VALUTAREKENINGEN

  De geschiktheid om gebruik te maken van de Valutarekeningen is aan verandering onderhevig en hangt af van bepaalde landrestricties en toepasselijke wetgeving.

  BINNENKOMENDE BEDRAGEN VAN DERDEN

  U kunt derden de gegevens van uw toegekende Valutarekeningen geven zodat zij u bedragen kunnen sturen in een bepaalde valuta. Wij wijzen u erop dat de ondersteunde valuta’s onderhevig zijn aan verandering en kunnen worden onderworpen aan verdere restricties. Informeer bij een Ebury Vertegenwoordiger of de valuta die u verwacht te ontvangen wordt ondersteund of niet en bezoek onze website voor verdere informatie over uw Valutarekeningen.

  U kunt betalingen ontvangen van de volgende derden:
  ● uw familie en vrienden;
  ● uw werkgever;
  ● een andere derde die moet worden goedgekeurd door Ebury.

  U kunt uw Valutarekening echter niet gebruiken om:
  ● automatische afschrijvingen uit te voeren;
  ● betalingen te ontvangen van verleners van kortetermijnkrediet.

  Voor bepaalde inkomende betalingen kunnen wij u vragen om aanvullende informatie (in overeenstemming met onze verplichtingen in het kader van het Toepasselijk recht): wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om kopieën van facturen voor een of meer inkomende betaling(en).
  Het is van belang dat u of de derde (indien van toepassing) de juiste gegevens van de Valutarekening invult wanneer de betaling voor de inkomende geldovermaking wordt uitgevoerd. Nadat wij het geld hebben ontvangen, wordt uw Betaalrekening gecrediteerd.
  Als u of de derde onjuiste gegevens van de Valutarekening met betrekking tot de betaling invult en wij als gevolg daarvan het bedrag niet ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt.
  Als u bedragen ontvangt in een valuta die verschilt van de gegevens van uw Valutarekening, kan de ontvangende bank een omrekeningskoers toepassen. Ebury is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden als gevolg van deze omwisseling.
  Als u bedragen ontvangt in een valuta die niet wordt ondersteund, kan de transactie worden geweigerd en kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  GESCHIKTHEID

  U kunt in aanmerking komen voor een Valutarekening als:

  ● u een Betaalrekening bij ons aanhoudt; en
  ● u geen ‘Uitgesloten Bedrijfsactiviteiten’ uitoefent zoals vermeld in Bijlage 1.

  Ebury behoudt zich het recht voor te weigeren Valutarekeningen te leveren.

  RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

  Betalingen die worden gedaan op uw Valutarekening kunnen worden teruggeboekt, bijvoorbeeld als een van uw klanten zijn herroepingsrechten uitoefent. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, kunnen wij het betreffende bedrag aftrekken van uw Betaalrekening en dit terugbetalen aan de betaler of de betaaldienstverlener van de betaler.

  HET GEBRUIK VAN UW VALUTAREKENINGEN OPSCHORTEN OF STAKEN

  Als u of wij de Relatieovereenkomst beëindigen, zijn deze Voorwaarden niet langer op u van toepassing vanaf de datum waarop de Relatieovereenkomst geen rechtsgevolgen meer heeft.
  Anders kunnen wij uw Valutarekening zonder vooraankondiging opschorten of beëindigen als:

  ● u inbreuk pleegt op een van deze Voorwaarden (of een andere gerelateerde overeenkomst): bijvoorbeeld als wij erachter komen dat u transacties uitvoert met betrekking tot activiteiten die hieronder worden beschreven onder ‘Uitgesloten Bedrijfsactiviteiten’;
  ● wij hiertoe verplicht zijn of verzocht worden door een bevoegde rechtbank, overheidsinstantie of regelgever; of
  ● wij weten of redelijkerwijs vermoeden dat u inbreuk pleegt op het Toepasselijk Recht (of u Ebury hierop waarschijnlijk inbreuk laat plegen), waaronder begrepen het recht met betrekking tot fraude of de bestrijding van witwassen/het financieren van terrorisme.

  Naar ons redelijk inzicht kunnen wij uw Valutarekeningen ook opschorten (of de functionaliteit ervan beperken) als wij denken dat deze zijn gesaboteerd of als wij andere veiligheidsgerelateerde zorgen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld uw mogelijkheid om betalingen te accepteren in bepaalde valuta’s opschorten.
  Indien mogelijk doen wij u kennisgeving van opschorting. Wij doen u kennisgeving van elke opschorting of beperking en de redenen voor deze opschorting of beperking zo snel als wij dat kunnen voordat de opschorting of beperking ingaat, of onmiddellijk daarna, tenzij het feit dat wij u in kennis stellen onwettig zou zijn of in strijd zou zijn met onze veiligheidsmaatregelen.

  BIJLAGE 1

  UITGESLOTEN BEDRIJFSACTIVITEITEN

  Wij stellen de Valutarekeningen niet beschikbaar voor bedrijfsactiviteiten en ondersteunen geen transacties die te maken hebben met:
  ● Illegale Drugs en Parafernalia;
  ● Voorgeschreven medicijnen van apotheken zonder vergunning of online apotheken;
  ● Loterijen of Gokdiensten zonder vergunning;
  ● Erotische inhoud;
  ● Vervalste Documenten;
  ● Producten en Diensten die inbreuk maken op auteursrechten/Namaakgoederen;
  ● Leen- en Pandjeswinkels; of
  ● Cryptogeld.
  ● Elke andere activiteit die als illegaal wordt beschouwd.

  Ebury Partners Belgium NV/SA
  Regentlaan 37 – B-1000 Brussel
  [T +32 (0) 2 891 03 42] info@ebury.be | ebury.be