Algemene Handelsvoorwaarden

  1. Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u, de ondergetekende (de Klant of “u”) en Ebury Partners UK Limited (EBURY) in verband met de Diensten, zoals hierna gedefinieerd.

  1.1 De Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, wordt eerst van kracht na ontvangst van een door de Klant ondertekend exemplaar van de Overeenkomst vergezeld van alle documentatie waar EBURY om verzoekt om te voldoen aan haar verplichtingen jegens de Financial Conduct Authority (de Britse autoriteit financiële markten) krachtens de Money Laundering Regulations 2007 (de Britse wetgeving ter voorkoming van witwassen van geld) of elke andere wetgeving. EBURY (fiscaal nummer: 900797) is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority als ‘Electronic Money Institution’ (EMI).

  2. Definities

  Rekening betekent een rekening die EBURY aanhoudt voor de geldmiddelen van de Klant.

  Overeenkomst betekent deze Algemene Handelsvoorwaarden die worden vermeld in Deel 2 (die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd), het Aanmeldingsformulier (dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) vermeld in Deel 1 en de bijzonderheden van enig Transactiebewijs.

  Aanmeldingsformulier betekent Deel 1 van de Overeenkomst en alle andere informatie die de Klant verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van een transactie namens de Klant.

  Geautoriseerde partij betekent iedere natuurlijke persoon die als “Geautoriseerde partij” is vermeld in het Aanmeldingsformulier.

  Verschuldigd saldo betekent de hoeveelheid geldmiddelen die door de Klant aan EBURY zijn verkocht, verminderd met enig reeds betaald Dekkingsbedrag.

  Begunstigde betekent de Klant of een ontvangende partij die schriftelijk (waaronder per e-mail) of mondeling door de Klant wordt aangeduid.

  Geblokkeerde persoon betekent iedere persoon of organisatie:

  (i) die wordt vermeld in Bijlage 2 van de Terrorism Act 2000 (of de gewijzigde versie daarvan);

  (ii) die wordt vermeld in de HM Treasury’s Consolidated List of Financial Sanctions Targets (geconsolideerde lijst met doelen van financiële sancties van het Britse ministerie van Financiën);

  (iii) die in het bezit is van of wordt bestuurd door, of die handelt voor of namens een persoon die wordt vermeld in Bijlage 2 van de Terrorism Act 2000 of HM Treasury’s Consolidated List of Financial Sanctions Targets;

  (iv) met wie EBURY niet mag handelen noch anderszins een transactie mag aangaan krachtens antiterrorismewetgeving;

  (v) van wie EBURY van mening is dat het verboden is om met hem transacties uit te voeren krachtens door de overheid uitgevaardigde sancties die op dit moment van kracht zijn of die in de toekomst worden ingesteld; of

  (vi) die “terrorisme”, zoals gedefinieerd in de Terrorism Act 2000, pleegt, van plan is te plegen, daarmee dreigt of deze steunt.

  Werkdag betekent een dag waarop banken open zijn voor algemene bankzaken in alle jurisdicties die betrokken zijn bij de Transactie.

  Klant betekent de partij die deze Overeenkomst sluit met EBURY.

  Contractdatum betekent de datum waarop de Klant en EBURY een Transactie aangaan.

  Leveringsdatum betekent de datum waarop geldmiddelen door EBURY worden overgemaakt aan de Begunstigde na ontvangst van de betalingsinstructies van de Klant, mits de Klant de aangekochte geldmiddelen volledig heeft betaald en deze Overeenkomst naleeft. De Leveringsdatum moet een werkdag zijn.

  Leveringsinstructies betekent de identificatie-informatie, zoals onder meer het bankrekeningnummer en het bankidentificatienummer, op basis waarvan EBURY de geldmiddelen van de Klant aan de Begunstigde levert.

  EBURY betekent Ebury Partners UK Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland die is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 7088713 en die is gevestigd te 100 Victoria Street, Londen, SW1E 5JL.

  Faciliteit betekent elke handelslijn (trading line), vereffeningslijn (settlement line) of blootstellingslimiet (exposure limit) van deviezen die EBURY aan de Klant heeft toegekend.

  Termijncontract betekent een bindende overeenkomst waarbij de Klant overeenkomt, op een specifieke datum of een specifieke reeks data in de toekomst, een specifieke hoeveelheid geldmiddelengelden in een bepaalde valuta aan te kopen van EBURY en ook overeenkomt om een specifieke hoeveelheid geldmiddelen in een andere valuta aan EBURY te verkopen.

  Insolvent betekent failliet of anderszins niet in staat om zijn opeisbare schulden te betalen, of het indienen/aanvragen van een (al dan niet vrijwillige) verzoek tot faillissement, surseance van betaling of crediteurenakkoord.

  Rentetarief betekent twee procent (2 procent) boven het van tijd tot tijd geldende Londen Interbank Offered Rate. Het dagelijkse Rentetarief is het Rentetarief gedeeld door driehonderdvijfenzestig.

  Limietorder betekent een limietorder met betrekking tot een specifieke wisselkoers en periode die door een Klant is geplaatst en waarmee EBURY heeft ingestemd via telefoon, fax, e-mail of online of via een ander wederzijds goedgekeurd communicatiemiddel waarmee tussen de Klant en EBURY wordt gecommuniceerd.

  Verlies(verliezen) betekent alle verliezen in verband met schommelingen in de buitenlandse wisselkoersen, schade, kosten, lasten, verliezen, vorderingen, rechterlijke beslissingen, geldstraffen, boetes, onkosten (inclusief redelijke vergoedingen en kosten voor advocaten en accountants), onderzoekskosten, betaalde schikkingsbedragen, rechtbankkosten en andere kosten bij geschillen.

  Dekkingsbedrag betekent zekerheid, uitgedrukt als een percentage van de geldmiddelen die aan EBURY worden verkocht of een absolute waarde. EBURY kan een Dekkingsbedrag verlangen als voorwaarde voor de Transactie. Behoudens ingeval van overmacht kunnen Dekkingsbedragen pas worden terugbetaald na de vervaldatum van de Transactie.

  Online systeem betekent elk elektronisch systeem of interface die EBURY aan haar Klanten ter beschikking stelt voor het plaatsen van Transacties, de invoer van betalingsinstructies en betalingsbeheer. EBURY kan het Online systeem op elk moment herzien of het domein ervan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder instemming van de Klant.

  Transactie betekent een order die bij EBURY wordt geplaatst via telefoon, fax, e-mail of online, of andere wederzijds goedgekeurde communicatiemiddelen waarmee over Transacties wordt gecommuniceerd door de Klant en EBURY.

  Transactiebewijs i) betekent een transactiebewijs dat EBURY aan de Klant stuurt met daarin informatie over een Transactie en/of ii) een bewijs ter zake een Termijncontract dat EBURY aan de Klant stuurt met daarin gedetailleerde informatie over een Termijncontract, al naar gelang wat van toepassing is.

  Partijen betekent de Klant en EBURY.

  Betaling betekent beschikbare geldmiddelen die door EBURY zijn ontvangen van of namens de Klant.

  Regelgeving betekent de Payment Services Regulations 2009 (regelgeving voor betaaldiensten; die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd).

  Diensten betekent het door EBURY verstrekken van verschillende deviezendiensten en aanverwante diensten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het aan- en verkopen van deviezen en het maken of ontvangen van grensoverschrijdende betalingen, de aan- en verkoop van overboekingen van deviezen, Limietorders en Termijncontracten.

  Algemene Handelsvoorwaarden betekent de bepalingen en voorwaarden voor handel die worden vermeld in Deel 2 van deze Overeenkomst.

  Gebruiker betekent een Geautoriseerde partij die door de Klant is geautoriseerd om het Online systeem te gebruiken.

  3. Transacties

  3.1. Transacties

  3.1.1. Door een Transactie te plaatsen bij EBURY stemt de Klant in met de Handelsvoorwaarden en bevestigt hij de verklaringen van de Klant in artikel 11 en de nauwkeurigheid van de informatie in het Aanmeldingsformulier van de Klant.

  3.1.2. Bij ontvangst van een Transactie die wordt ingediend overeenkomstig het Transactieproces van EBURY, verstrekt EBURY een Transactiebewijs aan de Klant waarin de Transactie wordt bevestigd.

  3.1.3. De Klant erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van de Transactie en de Klant zal kopieën bewaren van alle Transacties die bij EBURY worden geplaatst.

  3.1.4. De Klant aanvaardt elk risico dat de Transactie wordt veranderd tijdens de overdracht en komt overeen om het Transactiebewijs zorgvuldig na te kijken.

  3.1.5. De Klant zorgt ervoor dat Geautoriseerde partijen geen gebruik maken van de Diensten van EBURY voor speculatiedoeleinden. De Diensten van EBURY dienen alleen te worden gebruikt voor commerciële doeleinden en niet voor beleggingsdoeleinden. Winst die voortvloeit uit een Transactie die naar mening van EBURY speculatief is, wordt niet aan de Klant uitgekeerd.

  3.1.6. Behoudens voor zover anders is bepaald in de Algemene Handelsvoorwaarden en het Aanmeldingsformulier, is EBURY niet verplicht om Diensten te verlenen zolang er geen Transactiebewijs aan de Klant is verstrekt.

  3.2. Transactiebewijs

  3.2.1. De Klant zal EBURY er onmiddellijk van in kennis stellen als hij geen Transactiebewijs voor zijn Transactie heeft ontvangen.

  3.2.2. Bij de uitvoering van Transacties voor de Klant mag EBURY erop vertrouwen dat de instructies als vermeld op het Transactiebewijs juist zijn en dat de Klant zal voldoen aan desbetreffende financiële verplichtingen, tenzij EBURY door de Klant in kennis wordt gesteld van een fout of afwijking voorafgaand aan de uitvoering van de Transactie of de vrijgave van betaling overeenkomstig de Leveringsinstructies.

  3.3. Geen annulering door Klant

  Als een Transactie bij EBURY is geplaatst, mag een Transactie niet door de Klant worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van EBURY, ongeacht of die Transactie is geplaatst via telefoon, fax, e-mail, het Online systeem of anderszins.

  3.4. Opschorting of annulering van een transactie
  EBURY mag een Transactie afwijzen, opschorten, negeren of annuleren, of weigeren om een Transactiebewijs voor een Transactie te verstrekken indien EBURY, naar eigen goeddunken, van mening is dat:

  3.4.1. de Transactie niet duidelijk is;

  3.4.2. er voor de Transactie een handeling door EBURY nodig is op een dag die geen Werkdag is;

  3.4.3. de Transactie niet is geautoriseerd door een Geautoriseerde partij;

  3.4.4. EBURY voor de uitvoering van de Transactie de Faciliteit moet overschrijden die aan de Klant is toegekend;

  3.4.5. de Klant deze Overeenkomst niet naleeft;

  3.4.6. uitvoering van de Diensten onrechtmatig zou zijn of in strijd zou zijn met de regelgeving van een overheidsinstelling of regelgevende autoriteit;

  3.4.7. de Klant failliet is; of

  3.4.8. EBURY de Diensten redelijkerwijs niet kan verrichten om redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van EBURY liggen. De Klant zal EBURY vrijwaren en schadeloos stellen voor alle Verliezen in verband met enige Transactie(s) die niet worden uitgevoerd om een van de redenen als bepaald in dit artikel.

  4. Betaling

  4.1. Betaling

  4.1.1. De Klant betaalt alle bedragen die aan EBURY verschuldigd zijn op de volgende wijze:

  4.1.1.1 zoals uitdrukkelijk wordt bepaald in een Faciliteit;

  4.1.1.2 in het geval van Termijncontracten, zoals bepaald in artikel 5 hieronder; en

  4.1.1.3 in alle andere gevallen dient de Klant de Betaling te hebben verricht ten minste één (1) Werkdag voordat EBURY de Diensten verleent. Elektronische overboeking van geldmiddelen wordt door EBURY pas uitgevoerd na ontvangst van een geverifieerde betaling van beschikbare middelen. EBURY aanvaardt geen contante betalingen of cheques die aan toonder worden betaald. Het niet voldoen door de Klant van het volledige bedrag van de verkoopvaluta is een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst;

  4.1.1.4 Over een bedrag dat op enig moment aan EBURY verschuldigd is en dat niet volledig door EBURY in beschikbare middelen op de vervaldatum is ontvangen, mag EBURY rente berekenen van 4%-punten boven het basistarief dat de Bank of England op enig moment hanteert, welke rente vanaf de vervaldatum dagelijks aangroeit totdat EBURY het verschuldigde bedrag volledig heeft ontvangen in beschikbare middelen.

  4.1.2. Banken hebben vaste sluitingstijden voor de ontvangst en verzending van elektronische betalingen. EBURY is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor enige vertraging in of het niet doorgaan van een Transactie als gevolg van een te late ontvangst van geldmiddelen of een te late ontvangst van instructies.

  4.2. Wanbetaling

  4.2.1. Als de Klant de betaling voor de Transactie niet tijdig verricht, mag EBURY de Transactie annuleren of de Transactie voortzetten en alle maatregelen treffen die nodig zijn om het verschuldigde saldo in te vorderen.

  4.2.2. De Klant zal EBURY schadeloos stellen voor alle Verliezen die EBURY lijdt als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de verplichting van de Klant van het verschuldigde bedrag, met een dagelijkse aangroeiende rente tegen het Rentetarief over alle niet-betaalde bedragen.

  4.2.3. EBURY behoudt zich het recht voor om rente te vorderen krachtens de Engelse wet Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (wet inzake achterstallige betalingen van handelsschulden – rente).

  4.3. Recht van verrekening

  4.3.1. EBURY mag een schuld geheel of gedeeltelijk verrekenen met enig onderpand dat EBURY voor de Klant houdt of met enige verplichting die EBURY jegens de Klant heeft, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

  4.3.2. Indien zulk onderpand niet voldoende is, blijft de Klant aansprakelijk jegens EBURY en zal hij onverwijld op eerste verzoek de door EBURY of door een aan haar gelieerde partij geleden Verliezen betalen.

  4.4. Betalingsinstructies

  4.4.1. Op voorwaarde dat de Klant de geldmiddelen die hij van EBURY heeft gekocht volledig heeft betaald en deze Overeenkomst heeft nageleefd, houdt EBURY die geldmiddelen vast totdat EBURY van de Klant betalingsinstructies heeft ontvangen.

  4.4.2. De Klant mag betalingen vanaf de Rekening verrichten door EBURY schriftelijk (waaronder per e-mail) betalingsinstructies te geven. De Klant mag een Betalingsinstructie niet intrekken of wijzigen na het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de Leveringsdatum zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EBURY. EBURY mag, naar eigen goeddunken, weigeren om die verzoeken van de Klant voor intrekking of wijziging van een betalingsinstructie te aanvaarden.

  5. Gescheiden Klantrekeningen

  5.1. EBURY houdt alle bedragen die de Klant aan haar betaalt op “gescheiden klantrekeningen”, met uitzondering van de marge die EBURY op een transactie realiseert, en zal dat geld ofwel op een gebundelde gescheiden klantrekening houden, ofwel het geld van die gebundelde gescheiden klantrekening uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van haar deviezendiensten voor Klanten.

  5.2. Bij de uitvoering van deviezentransacties voor de Klant en andere klanten kan het nodig zijn dat EBURY geld, dat wordt gehouden op haar gescheiden klantrekeningen, betaalt aan een bank van een Begunstigde of aan een bemiddelaar/tussenpersoon als onderpand voor die deviezentransacties. Indien EBURY hiertoe overgaat, wordt het resterende saldo op haar gebundelde gescheiden klantrekeningen gehouden voor de Klant.

  5.3. Als er door banken van de Begunstigde of bemiddelaar/tussenpersoon aan wie EBURY geld van de Klant heeft betaald als onderpand voor de uitvoering van haar diensten, geld wordt terugbetaald aan EBURY, behandelt EBURY dat ontvangen geld als geld van de Klant en wordt dit overgeboekt naar zijn gescheiden klantrekening.

  6. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Limietorders

  6.1. Autorisatie

  6.1.1. Door een Limietorder te plaatsen bij EBURY stemt de Klant in met de Algemene Handelsvoorwaarden en bevestigt hij de verklaringen van de Klant in artikel 11 hieronder en de nauwkeurigheid van de informatie in het Aanmeldingsformulier van de Klant.

  6.1.2. De Klant erkent dat op elke Limietorder de Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing zijn en dat, wanneer EBURY de overeengekomen wisselkoers voor de Klant behaalt binnen de overeengekomen periode, die Limietorder bij de uitvoering ervan een bindende overeenkomst vormt.

  6.1.3. Als de laatste dag van de overeengekomen periode in een weekend valt of op een andere dag dat de markt gesloten is, komt de Limietorder van de Klant te vervallen op de daaraan voorafgaande Werkdag.

  6.1.4. De Klant mag een Limietorder op elk moment annuleren totdat de overeengekomen wisselkoers is behaald en uitgevoerd door EBURY.

  6.1.5. Limietorders mogen niet door de Klant worden geannuleerd indien de overeengekomen wisselkoers is behaald en uitgevoerd op of vóór de laatste dag van de overeengekomen periode.

  6.1.6. Na succesvolle uitvoering van een Limietorder verstrekt EBURY aan de Klant een Transactiebewijs met daarop de informatie van de Limietorder. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij het Transactiebewijs tijdig ontvangt.

  6.1.7. EBURY hoeft aan een Klant geen Transactiebewijs te verstrekken met daarop informatie over de Limietorder ingeval de Limietorder is verlopen, mislukt of verwijderd.

  6.1.8. De Klant erkent dat, hoewel een Klant op elk moment een Limietorder kan plaatsen via telefoon, fax, e-mail of online, of andere wederzijds goedgekeurde communicatiemiddelen waarmee over transacties wordt gecommuniceerd tussen een Klant en EBURY, een Limietorder alleen wordt uitgevoerd ingeval EBURY (mondeling of schriftelijk) instemt met de bepalingen van de Limietorder die door een Klant wordt geplaatst.

  6.1.9. Om misverstanden te voorkomen, indien een Klant een Limietorder wil annuleren, wordt de annulering van de Limietorder eerst van kracht op het moment dat EBURY de Klant (mondeling of schriftelijk) de feitelijke erkenning van de annulering heeft medegedeeld.

  6.2. Betrokken risico’s

  6.2.1. De Klant erkent dat EBURY, als er een Limietorder bij EBURY wordt geplaatst op voorwaarden die aanvaardbaar zijn voor EBURY, hoewel EBURY zich ervoor zal inzetten de overeengekomen en gespecificeerde wisselkoers voor de Klant te behalen, niet kan garanderen dat er wordt voldaan aan de overeengekomen en gespecificeerde wisselkoers.

  6.2.2. De Klant erkent dat de Limietorder mogelijk niet zal slagen als gevolg van op dat moment geldende marktomstandigheden of andere factoren die buiten de invloedssfeer van EBURY liggen.

  7. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Termijncontracten

  7.1. Autorisatie

  7.1.1. De Klant geeft EBURY hierbij toestemming en bevoegdheid om Termijncontracten aan te gaan op basis van Transacties van de Klant in overeenstemming met de Algemene Handelsvoorwaarden.

  7.1.2. Bij aanvaarding van een Termijncontract, waarbij EBURY er redelijkerwijs van uitgaat dat dit in gang is gezet door de Klant, verstrekt EBURY aan de Klant een Transactiebewijs met daarop de exacte informatie van het Termijncontract. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij het Transactiebewijs tijdig ontvangt.

  7.1.3. De Klant zal elk Transactiebewijs onmiddellijk nauwkeurig controleren en EBURY binnen één (1) uur na ontvangst van het Transactiebewijs in kennis stellen van eventuele fouten of afwijkingen daarin. EBURY is niet aansprakelijk met betrekking tot Transacties indien EBURY niet in kennis is gesteld van zo’n fout of afwijking binnen de genoemde periode van één (1) uur.

  7.1.4. Voor alle Termijncontracten moet de Klant het aanvankelijke Dekkingsbedrag of zekerheidstelling (zoals EBURY verlangt) binnen één Werkdag na de Contractdatum op de aangewezen rekening storten. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot beëindiging van het Termijncontract.

  7.1.5. De Klant erkent dat op elk Termijncontract de Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing zijn en dat elke mondelinge of schriftelijke aanvaarding ervan door EBURY een bindende overeenkomst vormt.

  7.1.6. Termijncontracten mogen niet door de Klant worden geannuleerd zodra de Transactie bij EBURY is geplaatst.

  7.2. Aanvullende Dekkingsbedragen

  7.2.1. Gedurende de looptijd van het Termijncontract mag EBURY, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd van de Klant verlangen om aan EBURY bepaalde Dekkingsbedragen te betalen (een ‘margin call’) teneinde de relatieve waarde te behouden van de geldmiddelen die van EBURY worden gekocht.

  7.2.2. Indien de Klant die extra Dekkingsbedragen niet betaalt binnen vierentwintig (24) uur na het verzoek daartoe van EBURY (of zoals anderszins wordt gespecificeerd door EBURY), mag EBURY het Termijncontract met onmiddellijke ingang beëindigen of de Transactie voltooien. In dat geval is de Klant jegens EBURY aansprakelijk voor alle Verliezen en zal zij onverwijld de Verliezen aan EBURY vergoeden, met inbegrip van marktverliezen en onkosten die zijn gemaakt in verband met de beëindiging van het Termijncontract. EBURY heeft jegens de Klant echter geen verplichtingen, behoudens de verplichting tot restitutie van het resterende saldo van het Dekkingsbedrag dat door de Klant is betaald na aftrek van eventuele Verliezen die door EBURY zijn geleden.

  7.3. Betrokken risico’s

  7.3.1. De Klant erkent dat de Deviezenmarkt veranderlijk is.

  7.3.2. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat als de waarde van de aangekochte valuta verandert in de periode die wordt gedekt door het Termijncontract, de waarde van de valuta die de Klant is overeengekomen aan EBURY te verkopen minder gunstig kan zijn dan de huidige prijs van de aangekochte valuta.

  7.3.3. De Klant is zich ervan bewust dat de regelgeving van de Britse Financial Conduct Authority (autoriteit voor financiële diensten) niet van toepassing is op Termijncontracten die zijn gekocht krachtens de bepalingen van de Algemene Handelsvoorwaarden.

  7.4. Betaling van verschuldigd saldo

  7.4.1. EBURY mag weigeren om geldmiddelen aan de Begunstigde te verstrekken, indien zij niet de volledige Betaling van de Klant heeft ontvangen.

  7.4.2. De geldmiddelen die de Klant van EBURY heeft gekocht worden door EBURY aan de Begunstigde verstrekt na ontvangst van het Verschuldigde saldo en de Klant aanvaardt hierbij de bevoegdheid van EBURY om de geldmiddelen te verstrekken na ontvangst van die Betaling.

  7.4.3. Indien de Klant de Betaling op de Leveringsdatum niet heeft verricht, is hij ingevolge artikel 4.2 aansprakelijk jegens EBURY en is hij over het Verschuldigde saldo het Rentetarief verschuldigd.

  7.4.4. EBURY is gerechtigd om rente over het Verschuldigde saldo die is berekend tegen het Rentetarief in te houden op de aangekochte geldmiddelen en andere geldmiddelen op de Rekening van de Klant en deze daarmee te verrekenen.

  8. Online systeem

  8.1. Gebruik van het Online systeem

  8.1.1. Om het Online systeem te gebruiken, moet de Klant een elektronisch account aanmaken en dient hij EBURY een schriftelijke lijst te verstrekken van de Geautoriseerde partijen die hij namens hem toegang wil geven voor gebruik van het Online systeem.

  8.1.2. Bij goedkeuring van EBURY van die Gebruikers, geeft EBURY die Gebruikers een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie om het Online systeem te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten.

  8.1.3. Gebruikers kunnen naar goeddunken van EBURY volledige of beperkte toegang tot het Online systeem krijgen.

  8.1.4. Als de Klant wil dat EBURY de toegang van een van zijn Gebruikers tot het Online systeem beëindigt, dient de Klant dat verzoek schriftelijk in te dienen, waarna dit door EBURY schriftelijk zal worden bevestigd.

  8.1.5. De Gebruiker blijft bevoegd totdat EBURY bevestigt dat de toegang van die Gebruiker is beëindigd en de Klant blijft verantwoordelijk voor alle geplaatste transacties en andere activiteiten van die Gebruiker.

  8.2. Toegang

  8.2.1. EBURY verstrekt aan iedere Gebruiker een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord om toegang te krijgen tot het Online systeem.

  8.2.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en de Gebruiker om het wachtwoord van de Gebruiker geheim te houden en de Klant en Gebruikers stemmen ermee in dat de Gebruiker het tijdelijke wachtwoord bij verstrekking onmiddellijk verandert in een uniek wachtwoord en dat hij het wachtwoord van de Gebruiker periodiek verandert om te zorgen voor beveiliging.

  8.2.3. De Klant stemt ermee in dat zijn Gebruikers niet zonder toestemming de account van een andere persoon gebruiken en dat zij in alle omstandigheden accurate en volledige informatie aan EBURY verstrekken.

  8.2.4. De Klant en de Gebruiker erkennen uitdrukkelijk dat dit gebruik in overeenstemming is met deze Overeenkomst en alle aanvullende gebruikersovereenkomsten of handleidingen die door EBURY worden verstrekt, met inbegrip van het behoud van minimale vereisten voor de besturing en de internetbrowser.

  8.2.5. EBURY mag de toegang van een Gebruiker of de toegang van een Klant tot het Online systeem zonder kennisgeving op enig moment opschorten, beperken of beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van onder meer inbreuk op deze Overeenkomst of een van de redenen die worden vermeld in artikel 10.1.

  8.3. Verantwoordelijkheid van de Klant voor het gebruik van het Online systeem

  8.3.1. De Klant en de Gebruiker zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op het elektronische account van de Klant op het Online systeem en ieder van hen komt overeen om EBURY onmiddellijk in kennis te stellen wanneer zij ongeautoriseerd gebruik van het elektronische account van de Klant op het Online systeem opmerken.

  8.3.2. EBURY is niet verantwoordelijk voor Verlies dat wordt geleden door gebruik van het Online systeem, ongeacht of dit geautoriseerd is, en de Klant stemt ermee in dat hij EBURY vrijwaart van alle onkosten of Verliezen die EBURY kan leiden door het gebruik van het elektronische account van de Klant op het Online systeem.

  8.3.3. De Klant stemt ermee in dat zijn Gebruikers, werknemers, agenten of dochterondernemingen (i) niet proberen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen of te vinden, met inbegrip van accountnamen van andere Klanten (ii) geen extra gebruikers van het Online systeem aanspreken (iii) het Online systeem niet gebruiken om te communiceren met andere Gebruikers voor commerciële doeleinden, of (iv) het Online systeem niet op een manier gebruiken die de servers of netwerken van EBURY schaden, buiten dienst stellen, overbelasten of hinderen of die hinderlijk is voor het gebruik en genot van het Online systeem door een andere Klant.

  8.3.4. De Klant komt overeen dat hij geen ongeautoriseerde toegang probeert te krijgen tot diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken via hacken, wachtwoordexploitatie of andere middelen.

  8.4. Wisselkoers

  8.4.1. Indien een Gebruiker een Transactie goedkeurt door op “Ja” te klikken of anderszins, wordt de Klant verantwoordelijk voor die Transactie alsof de Klant die Transactie direct heeft geplaatst.

  8.4.2. De wisselkoers die zichtbaar is op het computerscherm op het moment dat de Gebruiker de Transactie plaatst, is de wisselkoers die van toepassing is op de Transactie van de Klant.

  8.4.3. Nadat een Transactie is geplaatst, mag deze niet door de Klant worden geannuleerd zonder de schriftelijke toestemming van EBURY.

  8.5. Elektronische kennisgevingen van EBURY

  8.5.1. De Klant erkent dat het Online systeem bepaalde kennisgevingen van EBURY of haar bedrijfspartners kan bevatten, zoals servicemededelingen en administratieve berichten, en dat deze kennisgevingen worden beschouwd als een onderdeel van het Online systeem en dat de Klant deze berichten mogelijk niet kan blokkeren.

  8.5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn op alle nieuwe functies die de huidige Diensten aanvullen of verbeteren, met inbegrip van nieuwe Diensten, de Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing.

  8.6. Kennisgeving van auteursrecht/handelsmerk
  Het Online systeem, de inhoud daarvan en alle intellectuele eigendom die daarop betrekking heeft en daarin is opgenomen (met inbegrip van onder meer auteursrechten, octrooien, handelsmerken en dienstmerken) zijn het eigendom van EBURY of zijn via derdepartijen in licentie gegeven en alle rechten, aanspraken en belangen daarin en daarvan blijven het eigendom van EBURY of van die derdepartijen.

  8.7. Online systeem wordt verstrekt “voetstoots”

  8.7.1. Het Online systeem (en alle andere aanverwante diensten) wordt voetstoots verstrekt zonder, uitdrukkelijke of impliciete, verklaringen of garanties van enigerlei aard.

  8.7.2. EBURY is niet verantwoordelijk voor overdrachtsfouten, defecte of onbetrouwbare internetverbindingen of websitestoringen.

  8.7.3. Alle vrijwaringen, beperkingen van aansprakelijkheid en bepalingen van schadevergoeding van artikel 13 gelden volledig voor het gebruik door de Klant of Gebruiker van het Online systeem, evenals alle andere middelen voor toegang tot de Diensten.

  9. Overmacht

  Indien EBURY niet in staat is om de aangekochte geldmiddelen te verstrekken door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van EBURY liggen, met inbegrip van onder meer overheidsdaden, oorlog, stakingen, oproer, overige burgerlijke verstoringen, juridische procedures, elektronisch falen of mechanisch falen, aanvaardt de Klant dat EBURY niet aansprakelijk is voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele schade of bedrijfsschade, met inbegrip van onder meer winstderving of kosten die ontstaan in verband met een transactie die is aangegaan met de Klant krachtens deze Overeenkomst of enig Transactiebewijs.

  10. Termijn en beëindiging

  10.1. Indien er geen tegengestelde schriftelijke overeenkomst is, mag EBURY deze Overeenkomst en de toegang van de Klant tot het Online systeem om welke reden dan ook beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijf (5) Werkdagen, of onmiddellijk op enig moment zonder opzegtermijn indien:

  10.1.1. de Klant failliet wordt verklaard;

  10.1.2. een wetgevende of bestuurlijke autoriteit een handhavingsmaatregel of een onderzoek naar de Klant in gang zet die, naar het redelijke oordeel van EBURY wezenlijk afbreuk doet aan de bepalingen van deze Overeenkomst, de verwachte economische waarde van deze Overeenkomst of de bedrijfsreputatie van EBURY;

  10.1.3. de Klant inbreuk maakt op deze Overeenkomst of enige bepaling van een Transactie, Limietorder of Termijncontract; of

  10.1.4. de transacties die voortkomen uit deze Overeenkomst volgens EBURY, naar eigen goeddunken, een risico vormen voor de naleving van regelgeving of een bedrijfsrisico vormen.

  10.2. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd door EBURY blijven, de bepalingen van deze Overeenkomst van kracht totdat de Betaling van alle geldmiddelen die de Klant aan EBURY verschuldigd is, volledig is verricht.

  10.3 EBURY behoudt zich het recht voor om een Transactie op elk moment te beëindigen indien de Klant geen Betaling verricht of indien de Klant wezenlijk inbreuk maakt op de voorwaarden van EBURY. In het geval van beëindiging van de Transactie, beëindigt EBURY alle nog niet voltooide transacties en stelt de Klant in kennis van eventuele Verliezen of vorderingen van EBURY. De Klant is verantwoordelijk voor deze Verliezen of vorderingen.

  11. Verklaringen en Garanties

  11.1. De ondertekenaar van Deel 1 van het Aanmeldingsformulier namens de Klant verklaart en garandeert hierbij dat:

  11.1.1. de ondertekenaar de bevoegdheid heeft om het Aanmeldingsformulier in te vullen en om dit en deze Overeenkomst aan te gaan namens de Klant;

  11.1.2. alle informatie op het Aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw en volledig is en dat de Klant EBURY onmiddellijk in kennis stelt van eventuele wijzigingen in die informatie;

  11.1.3. de Klant rechtmatige aanspraak heeft op alle geldmiddelen die worden gebruikt in verband met Transacties, Limietorders en Termijncontracten die worden aangegaan krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst;

  11.1.4. de Klant alle toepasselijke wet- en regelgeving volledig naleeft;

  11.1.5. de Klant alle vereiste autorisaties en goedkeuringen heeft om Betalingen te verrichten voor de Diensten;

  11.1.6. de Klant een Termijncontract aangaat, indien van toepassing, met als doel risicobeheer en niet voor speculatie; en

  11.1.7. als de Klant een onderneming drijft of een rechtspersoon is, de ondertekenaar en de (rechts)persoon elk de volledige bevoegdheid hebben om deze Overeenkomst aan te gaan en om, indien van toepassing, zonder beperking Transacties en Limietorders te plaatsen of om Termijncontracten aan te gaan en dat alle Geautoriseerde partijen bevoegd zijn om hetzelfde te doen namens de Klant.

  12. Antiwitwas- en antiterrorismewetgeving

  12.1. De Klant verklaart en staat ervoor in dat de Klant:

  12.1.1. bekend is en zal worden met alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en verordeningen die op enig moment van kracht zijn in verband met het tegengaan van witwassen en terrorisme (“Antiterrorismewetgeving”) van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de Terrorism Act 2000 (wet inzake terrorisme), de Proceeds of Crime Act 2002 (wet inzake opbrengsten van misdrijven), de Serious Organised Crime and Police Act 2005 (wet inzake ernstige georganiseerde misdaad en politie) en de Money Laundering Regulations 2007 (regelgeving inzake witwassen);

  12.1.2. erkent dat op de transacties van de Klant de toepasselijke Antiterrorismewetgeving van toepassing is en dat EBURY informatie aan overheidsautoriteiten mag verstrekken om met betrekking daartoe te helpen;

  12.1.3. in alle materiële opzichten alle toepasselijke Antiterrorismewetgeving naleeft;

  12.1.4. erkent dat op de activiteiten van EBURY krachtens de Algemene Handelsvoorwaarden ook de naleving van alle toepasselijke Antiterrorismewetgeving van toepassing is;

  12.1.5. geen zaken doet met een Geblokkeerde persoon en dat geen van zijn aandeelhouders of Geautoriseerde partijen Geblokkeerde personen zijn; en

  12.1.6. elke andere actie zal ondernemen waar EBURY redelijkerwijs om mag verzoeken krachtens de Algemene Handelsvoorwaarden.

  13. Regelgeving

  13.1. Consumenten, micro-ondernemingen en kleine liefdadigheidsorganisaties

  13.1.1. De volgende bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op de volgende categorieën klanten:

  13.1.1.1. een consument, dat wil zeggen een individuele persoon die, bij contracten voor betaaldiensten waarop de regelgeving van toepassing is, voor andere doeleinden handelt dan voor een bedrijf of beroep; of

  13.1.1.2. een micro-onderneming (dat wil zeggen een bedrijf met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of een jaarlijkse balanstotaal van niet meer dan € 2 miljoen). De Klant is geen micro-onderneming als hij deel uitmaakt van een grotere groep met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 2 miljoen; of

  13.1.1.3. een kleine liefdadigheidsorganisatie (dat wil zeggen een liefdadigheidsorganisatie met een jaarinkomen van minder dan £ 1 miljoen).

  13.1.2. Op alle geldoverschrijvingstransacties (“Betalingstransactie”) die door EBURY worden verricht is de Regelgeving van toepassing.

  13.1.3. In overeenstemming met de Regelgeving moet EBURY bepaalde informatie aan de Klant verstrekken of beschikbaar stellen bij het uitvoeren van een Betalingstransactie namens de Klant. Die informatie wordt aan de Klant verstrekt of beschikbaar gesteld in de desbetreffende fase van de Betalingstransactie.

  13.1.4. De Klant dient alle redelijke stappen te ondernemen om persoonlijke beveiligingsfuncties die worden gebruikt in verband met de Rekening veilig te houden.

  13.1.5. De Klant moet EBURY er onverwijld van in kennis stellen als hij zich bewust wordt van enig verlies of onrechtmatig gebruik dat voortvloeit uit de Betalingstransactie.

  13.1.6. Indien de Klant een ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde Betalingstransactie ontdekt, moet de Klant EBURY hier onverwijld van in kennis stellen, in elk geval niet later dan dertien (13) maanden na de datum van debitering van die Betalingstransactie, om recht te hebben op schadeloosstelling.

  13.1.7. Indien de Klant EBURY overeenkomstig artikel 13.1.6 in kennis heeft gesteld, is het aan EBURY om te bewijzen dat die Betalingstransactie door de Klant was geautoriseerd, was gewaarmerkt, accuraat was vastgelegd, in de rekeningen van EBURY was ingevoerd en niet werd beïnvloed door een technische storing of enig ander gebrek.

  13.1.8. Indien een Betalingstransactie niet naar behoren is geautoriseerd door de Klant, moet EBURY het bedrag van de ongeautoriseerde Betalingstransactie onmiddellijk aan de Klant restitueren.

  13.1.9. Indien een Betalingstransactie niet naar behoren is geautoriseerd door de Klant is de Klant aansprakelijk tot een maximum van £ 50,00 voor enig verlies dat is geleden door die ongeautoriseerde Betalingstransactie die voortvloeit uit het gebruik van een verloren of gestolen betalingsmiddel, of als de Klant zijn persoonlijke beveiligingsfuncties niet veilig heeft gehouden voor onrechtmatig gebruik van het betalingsmiddel, tenzij de Klant frauduleus of onachtzaam heeft gehandeld of een andere persoon heeft toegestaan om zijn Rekening te gebruiken, in welk geval de Klant aansprakelijk is voor al het verlies dat is geleden door die ongeautoriseerde Betalingstransactie.

  13.1.10. De Klant kan een uitstaande order die vanaf zijn rekening moet worden betaald, annuleren tot aan het einde van de Werkdag voordat de betaling verschuldigd is.

  13.1.11. Indien de Klant klachten heeft met betrekking tot de Betalingstransactie moet de Klant in eerste instantie contact opnemen met zijn accountmanager bij EBURY voor informatie over de klachtenprocedure van EBURY. De Klant mag ook contact opnemen met de Financiële Ombudsman voor schadeloosstelling.

  13.1.12. Krachtens de Regelgeving moet de Klant de Betalingstransactie aangaan in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle andere toepasselijke bepalingen en voorwaarden die door EBURY worden medegedeeld.

  13.1.13. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden ten minste twee maanden voordat die wijzigingen van kracht worden aan de Klant medegedeeld, tenzij die wijziging in het voordeel van de Klant is of indien het een wijziging betreft in een externe referentiewisselkoers waar de wisselkoers van de Klant aan gekoppeld is. In die gevallen mag EBURY de wijziging onmiddellijk doorvoeren en de Klant hier later van in kennis stellen. Als de Klant het niet eens is met een wijziging heeft de Klant het recht om deze Overeenkomst zonder boete te beëindigen door EBURY hiervan in kennis te stellen voordat de wijzigingen van kracht worden. Indien de Klant EBURY niet in kennis stelt van enige bezwaren voordat de wijzigingen van kracht worden, worden de wijzigingen in deze Overeenkomst geacht door de Klant te zijn aanvaard.

  13.1.14. Indien de Klant meer informatie wil in verband met de Regelgeving of vragen heeft met betrekking tot de impact van de Regelgeving op deze Overeenkomst, kunnen die vragen worden gericht aan het Compliance Team van Ebury op onboarding.benelux@ebury.com.

  13.2. Bedrijfsklanten (10 werknemers of meer)

  13.2.1. De volgende bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend voor bedrijfsklanten met meer dan 10 werknemers en een jaaromzet en/of een balanstotaal van meer dan € 2 miljoen.

  13.2.2. De Klant garandeert dat hij niet valt binnen de categorieën die zijn gespecificeerd in artikel 13.1.1 en dienovereenkomstig komen de Partijen overeen dat deel 5 van de Regelgeving niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Indien de Klant binnen de categorieën valt die worden vermeld in artikel 13.1.1, dient de Klant EBURY hier onmiddellijk van in kennis te stellen en na ontvangst door EBURY van de kennisgeving van de Klant zijn de bepalingen van artikel 13.2 niet meer van toepassing op de Klant. Indien de Klant EBURY in kennis stelt van een statuswijziging krachtens dit artikel 13.2, is artikel 13.1 van toepassing op de Klant.

  13.2.3. In verband met artikel 59(1) van de Regelgeving zal de Klant EBURY uiterlijk drie (3) maanden na de debiteringsdatum ervan in kennis stellen als hij bekend is met een ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde Betalingstransactie.

  13.2.4. Indien de Klant ontkent dat hij een Betalingstransactie heeft geautoriseerd of stelt dat een Betalingstransactie niet correct is uitgevoerd, is het aan de Klant om te bewijzen dat die Betalingstransactie niet door de Klant is geautoriseerd.

  13.2.5. De Klant is aansprakelijk voor alle Verliezen met betrekking tot ongeautoriseerde betalingstransacties die voortvloeien uit
  het door de Klant niet veilig houden van de persoonlijke beveiligingsfuncties van zijn Rekening.

  13.2.6. De Partijen komen overeen dat de voorschriften 60, 62(1), 63, 64, 75, 76 en 77 van de Regelgeving niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

  13.2.7. Indien de Klant meer informatie wil in verband met de Regelgeving of vragen heeft met betrekking tot de impact van de Regelgeving op deze Overeenkomst, moeten die vragen worden gericht aan het Compliance Team van Ebury op onboarding.benelux@ebury.com.

  13.2.8. Indien de Klant klachten heeft met betrekking tot de betalingstransactie, moet de Klant in eerste instantie contact opnemen met zijn accountmanager bij EBURY voor informatie over de klachtenprocedure van EBURY. Klachten die worden ontvangen van bedrijfsklanten worden met dezelfde zorg behandeld als klachten die worden ontvangen van particuliere klanten.

  14. Privacy en gegevensbescherming

  14.1. Persoonlijke informatie

  14.1.1. EBURY zal niet-openbare persoonlijke informatie over haar Klanten of voormalige Klanten niet openbaar maken, maar kan die informatie wel bekend maken in bepaalde beperkte omstandigheden zoals de volgende:

  14.1.1.1. indien het nodig is voor de uitvoering, administratie of naleving van een transactie die door de Klant is aangevraagd of geautoriseerd of in verband met de verlening of verwerking van een financieel product of dienst die door de Klant is aangevraagd of geautoriseerd;

  14.1.1.2. indien die bekendmaking redelijkerwijs nodig is voor de bescherming van de vertrouwelijkheid of veiligheid van Klantgegevens, de diensten of producten die EBURY aanbiedt of transacties die EBURY verwerkt of behandelt;

  14.1.1.3. om te beschermen tegen feitelijke of potentiële fraude, identiteitsdiefstal, ongeautoriseerde transacties, claims of andere vorderingen of om deze te voorkomen, evenals voor het beslechten van Klantgeschillen, voor het oplossen van vragen of voor kredietcontrole;

  14.1.1.4. om lokale wet- of regelgeving of andere juridische vereisten of procedures na te leven.

  14.1.2. De omstandigheden die worden vermeld in artikel 14.1.1 zijn slechts voorbeelden en zijn niet uitputtend bedoeld.

  14.1.3. EBURY beperkt de toegang tot de niet-openbare persoonlijke informatie van de Klant tot die werknemers en agenten die die informatie moeten kennen om producten of diensten aan de Klant te verstrekken of om te voldoen aan bepaalde verplichtingen zoals hierboven omschreven.

  14.1.4. EBURY zorgt voor fysieke, elektronische en procedurele beveiliging voor de bescherming van de niet-openbare persoonlijke informatie van de Klant.

  14.2. Privacyrisico’s bij de handel in deviezen

  14.2.1. EBURY kan, in verband met de uitvoering van de Diensten of de zaken van EBURY, de persoonlijke gegevens van de Klant doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar alle persoonlijke gegevens, ongeacht of deze worden bewaard door EBURY of door haar onderaannemers of agenten, worden in sterke mate beschermd tegen ongeoorloofde of onopzettelijke openbaarmaking, toegang of verwijdering.

  14.2.2. Door in te stemmen met deze Overeenkomst, stemt de Klant er hierbij mee in dat die gegevens op deze wijze worden gebruikt en aan anderen worden doorgegeven in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

  14.3. Nieuwe producten en diensten

  14.3.1. Tenzij de Klant anderszins heeft aangegeven, mag EBURY contact opnemen met de Klant (via telefoon, e-mail of andere communicatiemiddelen) met informatie over beschikbare producten en diensten die naar mening van EBURY interessant zijn voor de Klant.

  14.3.2. Als de Klant liever geen marketingberichten ontvangt, moet de Klant EBURY hiervan schriftelijk in kennis stellen en dan zal EBURY daarvoor geen contact meer opnemen.

  14.4. Gegevensbescherming

  14.4.1. EBURY zet zich in voor de bescherming van de privacy en persoonlijke informatie van de Klant.

  14.4.2. EBURY hecht veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in relatie tot de Klant.

  14.4.3. EBURY beschikt over veiligheidsmaatregelen om de gegevens die zij beheert te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

  14.4.4. EBURY beschikt over organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke informatie van de Klant te beschermen en is een geregistreerde gegevensbeheerder krachtens de Data Protection Act 1998 (wet inzake bescherming van persoonsgegevens).

  14.4.5. Door zijn informatie per telefoon, fax, e-mail of post aan EBURY te verstrekken, stemt de Klant in met de verzameling, opslag en verwerking van zijn persoonlijke informatie door EBURY.

  15. Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding

  15.1. EBURY

  15.1.1. Als EBURY er door de wet (direct of indirect) van wordt weerhouden om een van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst uit te voeren, is EBURY niet aansprakelijk.

  15.1.2. EBURY is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van onder meer directe, indirecte, bijzondere, incidentele schade of bedrijfsschade, voor winstderving of onkosten die ontstaan in verband met een transactie die is aangegaan met de Klant krachtens deze Overeenkomst, een Transactie, Limietorder, Termijncontract of enig Transactiebewijs of in verband met een mondelinge of schriftelijke instructie uit hoofde van een Transactie, Limietorder, Termijncontract of Transactiebewijs.

  15.1.3 Door een Transactie, Limietorder of Termijncontract met EBURY aan te gaan, via het Online Systeem of anderszins:

  15.1.3.1 veronderstelt EBURY en mag zij veronderstellen dat de Klant en de Geautoriseerde Partij handelen binnen hun respectievelijke bevoegdheden en verplichtingen;

  15.1.3.2 zal EBURY niet aansprakelijk zijn voor schade, waaronder doch niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, voor gederfde winst of voor kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant of de Geautoriseerde Partij handelt buiten zijn bevoegdheden en verplichtingen; en

  15.1.3.3 doet de Klant en elke Geautoriseerde Partij onherroepelijk afstand van elke vordering die zij mochten hebben doordat een Klant of een Geautoriseerde Partij handelt buiten zijn bevoegdheden en verplichtingen;

  15.1.4. Dit artikel 15 omvat noch beperkt de aansprakelijkheid van EBURY voor:

  15.1.4.1. fraude of bedrog; of

  15.1.4.2. elke andere kwestie waarvoor het voor EBURY illegaal of onrechtmatig zou zijn om EBURY’s aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

  15.2. Alle garanties

  Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen krachtens geschreven recht of gewoonterecht zijn, voor zover dit wettelijk is toegestaan, van deze Overeenkomst uitgesloten.

  15.3. Beperking van aansprakelijkheid

  Indien de uitvoering door de Klant van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van de Klant, zijn dochterondernemingen, agenten, onderaannemers, consultants of werknemers, is EBURY niet aansprakelijk voor enige kosten, lasten of Verliezen die door de Klant zijn geleden of gemaakt en die direct of indirect voortvloeien uit die verhindering of vertraging.

  15.4. Naleving van de bepalingen en voorwaarden: De Klant verplicht zich er hierbij toe om de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst strikt na te leven.

  15.5 Vrijwaring:

  De Klant verplicht zich om EBURY te vrijwaren en gevrijwaard te houden met betrekking tot enig verlies, kosten of schade die kunnen ontstaan in verband met het uitvoeren van een Transactie, Limietorder of Termijncontract voor de Klant en/of door het handelen in reactie op een van de Klant ontvangen instructie in verband met een Transactie, Limietorder of Termijncontract.

  16. Algemene bepalingen en voorwaarden

  16.1. Telefoongesprekken / Internetcommunicatie

  EBURY kan, maar is hier niet toe verplicht, alle telefoongesprekken opnemen en opslaan. De Klant stemt hierbij in met de opname van telefoongesprekken en de opslag van de internetcommunicatie naar of van EBURY en/of EBURY’s vertegenwoordigers met betrekking tot de transacties die hierin worden vermeld en dat de genoemde opnamen en communicatie, indien wettelijk toegestaan, mogen worden gebruikt als bewijs voor juridische doeleinden.

  16.2. Geautoriseerde partij

  EBURY aanvaardt alleen instructies voor de uitvoering van een transactie namens de Klant van een Geautoriseerde partij. De Klant moet EBURY alle informatie verstrekken die EBURY verlangt met betrekking tot enig personeel van wie de Klant een Geautoriseerde partij wil maken voordat EBURY een Transactie of geldoverboeking voor de Klant kan uitvoeren. De Klant moet EBURY er onmiddellijk schriftelijk van in kennis stellen als hij enige informatie wil veranderen die hij in EBURY’s documentatie heeft verstrekt met betrekking tot een Geautoriseerde partij, evenals wanneer de Klant de identiteit of reikwijdte van de bevoegdheid van een Geautoriseerde partij wil wijzigen. De Klant is verantwoordelijk voor de integriteit en alle handelingen en nalatigheden van alle Geautoriseerde partijen. EBURY is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Klant of een andere persoon kan lijden als gevolg van een handeling of nalatigheid van een Geautoriseerde partij.

  16.3. Derde partijen

  Een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (wet op overeenkomsten – rechten van derde partijen) geen rechten om enige bepaling van deze Overeenkomst te doen gelden.

  16.4. Geen afstand

  Indien EBURY een van haar rechten krachtens deze Overeenkomst niet uitoefent, wordt dit niet beschouwd als een afstand van die rechten of rechtsmiddelen.

  16.5. Juridische kosten

  Indien een partij juridische stappen onderneemt om de bepalingen van deze Overeenkomst te doen naleven of om rechten krachtens deze Overeenkomst te doen gelden, heeft de winnende partij bij die actie, procedure, proces of beroep er recht op dat haar redelijke advocatenkosten worden betaald door de verliezende partij die door de rechtbank wordt aangewezen.

  16.6. Exemplaren

  Deze Overeenkomst mag worden gesloten in één of meer exemplaren. Handtekeningen mogen worden uitgewisseld per fax of gescande kopieën die per e-mail worden verstuurd, waarbij de originele handtekeningen volgen. Elke partij bij deze Overeenkomst komt overeen dat zij gehouden is aan haar eigen gefaxte of gescande handtekening en dat zij de gefaxte of gescande handtekeningen van de andere partijen bij deze Overeenkomst aanvaardt.

  16.7. Splitsbaarheid

  Indien een bepaling van deze Overeenkomst volgens een rechtbank van een bevoegde jurisdictie niet kan worden nageleefd, blijven de resterende bepalingen van deze overeenkomst van kracht en zijn deze bindend voor de Partijen.

  16.8. Overdracht

  De Klant mag deze Overeenkomst noch enige rechten of plichten in deze Overeenkomst niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van EBURY. Indien EBURY schriftelijke toestemming verleent voor een overdracht van deze Overeenkomst, is deze Overeenkomst bindend voor de opvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden van de Partijen.

  16.9. Volledige overeenkomst

  Deze Overeenkomst (die op enig moment door EBURY kan worden gewijzigd) vormt, samen met de verstrekking van een Transactiebewijs met daarop de informatie over de betreffende transactie, krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst, de hele en volledige Overeenkomst tussen de Partijen.

  16.10. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

  Deze Overeenkomst en elk geschil of vordering die hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt, wordt geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en de Partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve rechtspraak van de Engelse rechtbanken.